Przebudzator o rozważności w równoważności.

Czytelnicy mojego bloga z pewnością zauważyli, iż czasami polecam kanał Użytkownika Real World ( youtube), poruszający zagadnienia związane z kształtem ziemi, oraz doświadczeniami, które udowadniają, że ziemia nie jest wirującym globem w kosmosie.

Użytkownik kanału Real World zajmuje się obserwowaniem naturalnych fenomenów, i rozumieniem ich poprzez praktyczne doświadczenia.

Jak do tej pory, nie miałam żadnych zastrzeżeń, co do metod badawczych, stosowanych w w/w materiałach, oraz wnioskowaniu z przeprowadzanych doświadczeń, więc z czystym sercem polecałam te materiały, aczkolwiek miałam świadomość, iż Użytkownik kanału Real World, nie jest wierzącym w Chrystusa.
Ale jak wiadomo, badania kształtu ziemi, w świecie fizycznym mogą przeprowadzać zarówno wierzący, jak i niewierzący.

Jednak jak się okazuje, to, czy ktoś jest wierzący w Boże objawienie , czy nie, zawsze, w którymś momencie zaczyna przechylać szalę, w kierunku, który będzie rozbieżny we wnioskowaniu.

(Może się zdarzyć, że zarówno wierzący, jak i niewierzący będą nieprawidłowo wnioskować, co  zwykle wynika z niedostatecznego zasobu wiedzy w  danym zagadnieniu.

Dlatego staram się podchodzić z wyrozumiałością, no chyba, ze zauważę coś, co mnie zaniepokoi i doprowadzi do konkluzji, że ktoś celowo wykazuje złą wolę, wtedy cofam swój kredyt zaufania).

Dlatego póki co, staram się potraktować taki obrót sprawy  bez uprzedzeń, nie podejrzewając Użytkownika z kanału Real World o złą wolę, aczkolwiek będę się dalej przyglądać).

Materiał, na który natrafiłam wczoraj, na kanale tego Użytkownika, nosi tytuł: Doświadczalna Fizyka Ruchu VS Przyśpieszenie Grawitacyjne,

Poniżej wyjaśniam dlaczego nie zgadzam się z konkluzją, do której doszedł Użytkownik w w/w materiale, mianowicie, że ‘ziemia nie jest już stacjonarna’, (aczkolwiek ciągle pozioma). Jak obecnie twierdzi:
‘Ziemia jako całość, ze słońcem, księżycem i tym wszystkim, może poruszać się do góry.’

Co przekonało Użytkownika o takim ruchu?  Odrzuca on – i słusznie ‘ teorię grawitacji, wyjaśniając dlaczego, ale – jak nie grawitacja, to: skąd mamy konkretną wagę i kierunkowy wektor warstwy gęstości?
Użytkownik zapytuje: –skąd to się bierze?

W konkluzji wykonanych doświadczeń, Użytkownik w końcu stwierdza:

Ruch musi się odbywać poprzez różnicę ciśnień. Coś musi wywierać wpływ. To stąd mamy ruch i tak a nie inaczej ułożona kolumnę gęstości.’

Zanim przejdę dalej, zacytuję kilka ciekawych wersetów biblijnych:

Ps. 93:1
1. Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje.

Ps. 96:10
10. Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!

Ps. 103:19
19. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, A królestwo jego panuje nad wszystkim.

Jer. 10:12-13
12. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa.
13. Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór.

Tak więc ową różnicę ciśnień mogą wywoływać wiatry, o których działaniu jest napisane szczegółowo w Księdze Henocha, (kilka cytatów na ten temat poniżej).

Gdyby Użytkownik kanału Real World był wierzącym w objawienie Słowa Bożego o stworzeniu, to prawdopodobnie uzyskałby już w powyższym wersecie odpowiedź na to, co powoduje, (względnie może powodować, bo tego nie można wykluczyć, zważywszy na siłę i rezultaty działania wiatrów, o których czytamy w Księdze Henocha); różnicę ciśnień i takie działanie w atmosferze, które jako niewierzącego, skłania go do konkluzji, iż ‘ziemia jest w ruchu do góry’..

Niewierzący zawsze będzie miał dylemat, gdy dochodzi do granic poznawczych w świecie fizycznym,  gdyż nie wie o tym, względnie nie przyjmuje do wiadomości, że ziemia i niebo, jako Boże dzieło, nie może być w każdym swym aspekcie badane szkiełkiem i okiem, gdyż, jak to zostało objawione:

Hebr. 11:3
3. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.

Jako wierzący przyjmujemy wiarą objawienie o stworzeniu, w którym obserwujemy różne zjawiska, są takie, które możemy i powinniśmy wtedy to badać, ale są takie, które przyprowadzają nas do tej granicy styku widzialnego, z niewidzialnym , a wtedy tylko wiara w objawione Słowo Boga, jest w stanie zaspokoić naszą ludzką ciekawość.

Użytkownikowi z kanału Real World, pozostaje mi życzyć dalszych poszukiwań w świecie fizycznym, ale jednocześnie uświadomienia sobie, że bez uznania Bożego objawienia w temacie stworzenia, będzie skazany na nie oddalanie się za daleko od uniwersyteckiej tablicy, która mu proponuje zasadę równoważności, grawitację = ruch, tak jak na przykład, jest proponowana światu; ‘zasada równoważności’ – brak Boga=wielki wybuch.

Zakończę kilkoma reprezentatywnymi cytatami biblijnymi:
Ps. 93:1
1. Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje.

Efez. 3:14-18
14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
15. Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię,
16. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,
17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,
18. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,

1 Sam. 2:8
8. Wywodzi z prochu biedaka, Podnosi ze śmietniska ubogiego, Aby go posadzić z dostojnikami, Przyznać mu krzesło zaszczytne, Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały.

Jer. 10:12-13
12. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa.
13. Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór.

A jeśli jest mowa o zachwianiu ziemi, to w kontekście sądów Bożych (zachęcam do przeczytania całości kontekstu):
Ps. 75:4
4. Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, Ja jednak umacniam jej słupy.

Henocha 56
Kolumna ziemi zachwiała się na swej podstawie i przez cały dzień słychać było straszny huk od jednego do drugiego krańca ziemi.

Więcej cytatów z Księgi Henocha, dotyczące ruchu i zadań wiatrów.

18.
1 Ujrzałem spichlerze wszystkich wiatrów. Zobaczyłem, jak nimi ozdobione jest całe stworzenie oraz [zobaczyłem] fundamenty ziemi.
2 Ujrzałem kamień węgielny ziemi i zobaczyłem cztery wiatry, które podtrzymują ziemię i firmament nieba.
3 Zobaczyłem, jak wiatry nadymają wysokość nieba i jak ustawiają się pomiędzy niebem a ziemią. Są one
kolumnami nieba.
4 Zobaczyłem wiatry, które obracają niebem i powodują, że okrąg słońca i wszelkie gwiazdy zachodzą.
5 Zobaczyłem wiatry na ziemi, które podtrzymują obłoki, i ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry firmament nieba

34.
1 Stamtąd udałem się na północ, na krańce ziemi. Zobaczyłem tam wielką, wspaniałą i cudowną rzecz na krańcach całej ziemi.
2 Ujrzałem w niebie trzy otwarte bramy nieba. Każdą z nich wychodziły wiatry północne. Kiedy one wieją,
jest zimno, grad, szron, śnieg, rosa i deszcz.
3 Z jednej bramy wieją w celach dobroczynnych, ale kiedy wieją one przez inne dwie bramy, [ wieją] z całej
siły i przynoszą burze na ziemię oraz huragany.
35. Stamtąd poszedłem na zachód na krańce ziemi i ujrzałem tam, jak to widziałem na wschodzie, trzy
otwarte bramy – tyle samo bram ile wyjść.
36.
1 Stamtąd udałem się na południe na krańce ziemi i tam ujrzałem trzy otwarte bramy niebios. Wychodziły
stamtąd południowy wiatr, rosa, deszcz i wiatr.
2 Stamtąd udałem się na wschód na krańce nieba i tam ujrzałem trzy otwarte wschodnie bramy nieba, a
ponad nimi były mniejsze bramy.
3 Przez każdą z tych mniejszych bram przechodziły gwiazdy nieba i szły ku zachodowi wskazaną im drogą.
4 Gdy to zobaczyłem, błogosławiłem i zawsze będę wielbił Pana Chwały, który uczynił wielkie i chwalebne
wspaniałości, aby pokazać wielkość swego dzieła aniołom i duszom ludzkim i aby one chwaliły Jego dzieło i żeby wszystkie Jego stworzenia zobaczyły dzieło Jego mocy i chwaliły wielkie dzieło Jego rąk i błogosławiły Go na wieki.

41.
1 Następnie ujrzałem wszystkie sekrety nieba: jak podzielone jest królestwo i jak na wadze mierzy się
ludzkie czyny.
2 Ujrzałem tam siedzibę wybranych i mieszkanie świętych.
4 Oczy moje ujrzały wszystkich wypędzanych stamtąd grzeszników, którzy wyparli się imienia Pana Duchów.
Usuwano ich, bo nie mogli pozostać tam z powodu kary, którą wymierzył [im] Pan Duchów.
3 Oczy moje ujrzały tam tajemnice błyskawic, gromów, tajemnice rozprowadzania wiatrów, które wieją na ziemi, oraz tajemnice obłoków i rosy. Zobaczyłem, skąd wychodzi [rosa] i skąd [ wiatry ] żywią się pyłem ziemi.
4 Ujrzałem tam zamknięte spichlerze, z których rozdzielane są wiatry, spichlerz gradu, spichlerz mgły i
spichlerz chmur, a jego obłoki zwisają nad ziemią od samego początku świata

60.
11 Wówczas przemówił do mnie inny anioł, który mi towarzyszył, i pokazał to, co jest tajemne, to, co [jest]
pierwsze i ostatnie w niebie, na wysokościach i pod ziemią, w głębinach i na krańcach niebios i u podstaw
niebios i w spichlerzach wiatrów,
12 jak rozprowadzane są duchy, jak się waży źródła i mierzy wiatry według siły podmuchu oraz natężenie
światła księżyca (…) rozprowadzanie gwiazd według ich imion i [jak] dokonywane są wszelkie
rozprowadzenia.

76.
1 Na krańcach ziemi ujrzałem dwanaście bram otwartych dla wszystkich wiatrów. Z nich wychodzą wiatry i wieją na całą ziemię.
2 Trzy z nich otwarte są w przedniej stronie nieba, trzy po stronie zachodniej, trzy po stronie prawej i trzy po
lewej.
3 Pierwsze trzy to te, które dmą w kierunku wschodnim, trzy dmą w kierunku północnym, trzy po stronie lewej dmą w kierunku południowym, a trzy w kierunku zachodnim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *