Archiwum miesiąca: marzec 2020

Zaczęły się bóle ?..

Dzisiaj natrafiłam na bardzo ciekawy i ważny materiał, nagrany przez Waldemara Dalewskiego, z portalu Prawda ma znaczenie, pod tytułem: 10 PRZYKAZAN LUCYFERA NA TABLICACH KAMIENNYCH w którym została omówiona aktualna sytuacja, obejmująca niemal cały świat, w świetle zapowiedzi biblijnych, jak i te, które są unaoczniane przed oczami ludzkości, przez siły przeciwne, a o których wielu mogło nawet nie słyszeć.

Jest to również materiał, zbieżny z tym, na co ostatnio staram się zwrócić uwagę w tematach: Najnowsze wieści oraz ‘Która to godzina? ( a także w kilku wcześniejszych), plus zawierający dodatkowe niezwykle istotne fakty, mogące mieć kolosalny wpływ na wierzących w Chrystusa, a mowa o planowanym wprowadzeniu prawa Noego/ noahickiego i planowanej budowie świątyni w Jerozolimie, które to, na skutek okoliczności (omówionych w /w materiale), mogą się urzeczywistnić prędzej, niż można by się tego spodziewać, więc lepiej być w tej materii poinformowanym, bo będą z tym związane konkretne konsekwencje, dotyczące głównie wierzących w Chrystusa, które mogą wstrząsnąć umysłami ludzi, dla których terror i horror z czasów rewolucji francuskiej, to coś, co nie mogłoby, w ich mniemaniu, wydarzyć się w cywilizowanym świecie, a które zawierają się w jednym z punktów owego prawa Noego/ noahickiego, i zostały zapowiedziane w Biblii.
Bardzo polecam w/w materiał.


Nachodzi mnie od jakiego czasu refleksja, (którą przy tej okazji pokrótce tylko zarysuję), a która z pewnością nie wychodzi na przeciw trendom lansowanym w środowiskach chrześcijańskich; mianowicie, że jako chrześcijanie nie powinniśmy upatrywać w tym życiu takiego spełnienia, czy też dążenia do kreowania sobie życia, o które zabiegają ludzie żyjący w ideologii skupiania się na życiu doczesnym. Chodzi o coś więcej, niż ‘materializm’, jako chęć posiadania tego, czy tamtego. To jakby zawężenie widzenia celu, do którego każdy wierzący został powołany, i uwięzienie umysłu, pragnień i wiary w doczesności..
Taki trend został subtelnie i podstępnie wykreowany na ‘Boże błogosławieństwo’.

Chrześcijanie są prowadzeni w przekonaniu, że ‘jeśli będą iść za Słowem Bożym, to będzie im się dobrze wiodło’. Tymczasem na chrześcijanina, który rzeczywiście pragnie podążać za Słowem Bożym, zaczynają spadać różne ciężkie próby i doświadczenia, bo chrześcijanin świadomy tego, że stoi na polu walki duchowej, może stanowić realne zagrożenie dla sił ciemności, i kiedy tak się dzieje, kiedy chrześcijanin staje do walki na polu bitwy, to musi się liczyć z różnymi konsekwencjami.

O tym jednak się nie mówi, w środowiskach chrześcijańskich w taki sposób, aby ludzie wierzący uświadamiali sobie realności tej sytuacji, w jakiej się znajdują i potrafili przenieść ją na grunt realnego życia.
Myślenie nie jest nakierowywane na rzeczywiste położenie, że oto jako wierzący, znajdujesz się na prawdziwym froncie, że możesz znaleźć się nawet na pierwszej linii tego frontu, a wtedy mogą być ofiary, których nie przewidziałeś i nie byłeś na to przygotowany.

Proza życia, może sprawiać wrażenie normalności, aż do czasu, gdy wydarzy się coś, co zaburzy ten stan rzeczy, co nami wstrząśnie, bo przecież nie takiego obrotu spraw się spodziewaliśmy. Wielu wierzących może być zaskoczonych, a przecież Biblia przestrzega bardzo jasno, aby nie wikłać się w sprawy tego świata, co wbrew pozorom, jest ciągle aktualne.

Która to godzina?.. część 2

Skąd mogą pochodzić owi ‘obcy’ ? Co sugeruje Biblia w tym temacie?

Niektórzy mogą pochodzić od istot, o których mowa tutaj:
1 Moj. 6:1-4
1. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,
2. Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3. I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.
4. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

Sława tych olbrzymów mocarzy została nie tyle zapomniana, ale ukryta w mitach i legendach, tak, aby wyedukowany współcześnie człowiek albo o nich nic nie słyszał, albo wrzucał tę historię między bajki.
Tymczasem potomstwo upadłych aniołów ciągle ma swoje plany co do ludzkości, o czym w dalszej części.

Kontynuują zapowiadane wydarzenia z Ewangelii Łukasza:

Następnie Pan Jezus odniósł się do wydarzeń , które miały mieć miejsce w lokalizacji Jerozolimy, i na jakie prześladowania zostaną wydani wierzący w Niego:

Łuk. 21:12-24
12. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego.
13. To da wam sposobność do złożenia świadectwa.
14. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony.
15. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy.
16. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was,
17. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego.
18. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie.
19. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.

Następnie Pan Jezus zachęca, aby obserwować, co się dzieje w związku z Jerozolimą, i jak zareagować w konkretnej sytuacji:


20. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie.
21. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego.
22. Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.
23. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem,
24. I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.

I kolejno, Pan Jezus nawiązuje do końca dziejów, podając ‘instrukcję’ dla wierzących, jak na to wygląda, dotyczących również tych z ostatniego pokolenia, które ma obserwować te znaki:

Łuk. 21:25-36
25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
29. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
30. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko.
31. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.
32. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.
33. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
35. Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Czy zatem obecnie obserwujemy już jakieś znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach? Czy mamy sytuacje, które pokazują siłę żywiołów?

Co do tych drugich, to nie sposób je ukryć, przed okiem ludzi, jeśli przykładowo morze zalewa przybrzeżne tereny, są powodzie i podtopienia, w różnych częściach świata. Trzęsienia ziemi narastają , panuje w niektórych rejonach głód i mór . Te wydarzenia mają miejsce i przybierają na sile, ludzie je obserwują.

Co jednak ze znakami na niebie? Czy gdyby występowały, można byłoby je ukryć? Jak? Komu mogłoby zależeć na ukrywaniu tego, co się dzieje na niebie,i jakby to było możliwe?

Użytkowniczka kanału ‘The Final Days’, proponuje materiał, który w moim odczuciu wychodzi na przeciw powyższemu pytaniu.
Przypominam ponownie: Użytkowniczka tego kanału rozpatruje to, co widać, przez pryzmat teorii heliocentrycznej, o czym już wspominałam wcześniej, prezentując zdjęcia z jej kanału, gdyż tylko mniejszość wśród chrześcijan jest poinformowana w materii oszustwa heliocentrycznego. Nie zmienia to faktu, że te obserwacje są możliwe, bez względu na to, czy ktoś patrzy na to przez pryzmat teorii heliocentrycznej, czy ziemi poziomej.
Z punktu widzenia budowy ziemi poziomej, to, co widać, pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób może funkcjonować dane ‘urządzenie’, ( bo nie jest to w skali rzeczonych milionów mil/km ), ale lokalnie.

Polecam , również wcześniejsze filmy na kanale ‘The Final Days’, można wrzucić polskie tłumaczenie, jest kiepskie, ale skorelowanie z tym, co jest pokazane, pozwoli zorientować się, o czym mowa.

Użytkowniczka jest zdania, że ta technologia, na która idą tryliony jest dziełem kooperacji ludzi i upadlych aniołów, i znacznie wyprzedza to, co przeciętny człowiek jest w stanie pomyśleć o zaawansowanej technologii, co w przypadku sugerowanej współpracy z potomstwem upadłych bytów anielskich, nie powinno dziwić. Zdaniem tej Użytkowniczki, prawda jest ukrywana, aby większość ludzi nie mogła zobaczyć tych znaków, i przez to nie zwróciła się do Stworcy, póki jest jeszcze na to czas.Zatem obserwujmy nadchodzące wydarzenia, które, jak wynika z materiałów na kanale The Final Days, mogą przybierać na sile, możliwe, że w połowie maja br, jak jest przewidywane przez różnych badaczy śledzących temat.

W jednym z ostatnich materiałów Użytkowniczka kanału The Final Days, zaproponowała Psalm 91, który jak się okazuje, w obecnych czasach staje się niezwykle aktualny. (Kilka dni wcześniej, i mnie przypomniał mi się również ten Psalm, który cytuję ku wzmocnieniu dla tych, którzy wierzą:

Ps. 91:1-16
1. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
2. Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.
3. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy.
4. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.
5. Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,
6. Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.
7. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.
8. Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.
9. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,
10. Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego,
11. Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
12. Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej.
13. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz.
14. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje.
15. Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę,
16. Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.

Która to godzina?..

(poszerzenie tematu z poprzednich wpisów)

1 Jan. 2:18-20
18. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst*, lecz oto już teraz wielu antychrystów **powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.
19. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.
20. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.

*antychryst ( w grece), – przeciwnik Pomazańca czyli Chrystusa
** wielu antychrystów – wielu przeciwników Chrystusa.

Co rusz w necie znajdujemy porady prepersów, jak przetrwać, ‘gdyby co’, i ci którzy potrafią zakonserwować w słoikach to, co lubią, mają większe poczucie, że przetrwają, ale nie tylko w zapasach leży clue, bo przecież, w razie ‘gdyby co’, na przetrwanie składa się wiele innych czynników, na które można już nie mieć żadnego wpływu, nawet jeśli miałoby się odpowiednio zaopatrzoną spiżarnię.
Tak więc jakkolwiek na tę sprawę nie spojrzymy, nie da się przygotować doskonale i pewnie, na czasy, gdyby przykładowo permanentnie brakowało jedzenia, wody, prądu, i innych środków, które używamy codziennie, ale sami ich nie potrafimy wytworzyć.

Coraz częściej też, wiodący ostrzegacze ostrzegają, że sytuacja, szczególnie na naszym doświadczanym, na przestrzeni wieków terenie. nie jest różowa. Nie przypominam sobie, aby kilka lat temu, tyle się mówiło, o złej sytuacji, z czasem tego rodzaju pogłoski narastają.

Myślę, że z uwagi na to, co rzeczywiście już gdzie niegdzie widać, nie są to pogłoski całkiem przesadzone, aczkolwiek dla wierzących, przygotowania na czas, które one wieszczą powinny raczej być skoncentrowane na przygotowaniach innych, niż w planie fizycznym.

Przypominam, że omawiam zagadnienie z punktu widzenia osoby wierzącej, że Biblia mówi prawdę, zarówno o czasach przeszłych, jak i przyszłych, (Punktem odniesienia do przeszłości i przyszłości jest teraźniejszość).

Jeśli przyjrzymy się zapowiedziom Pana Jezusa, które zostały skierowane głównie do wierzących, aby wiedzieli, w jakich czasach żyją, i zapowiedziom, jakich następnych wydarzeń będą obserwowalne konkretne znaki, to wtedy rozumiemy, dlaczego, tak ważnym jest, aby czerpać wiedzę bezpośrednio z objawienia Biblii.

Gdy do tej pory ‘koniec świata’, był zapowiadany, ale jakoś czas mijał, a ten koniec nie następował, i z czasem wielu zostało ‘uodpornionych’, lub ‘znieczulonych’ w tym temacie. Przywódcy organizacji religijnych, wieszczący rychły koniec, gdy ten nie następował, spadali na cztery łapy, a zwykli wierzący albo w ogóle porzucali dotychczasową wiarę i popadali w ateizm, albo ponownie dawali kredyt zaufania ‘przywódcom’, i maszyneria zwiedzenia kręciła się dalej. Nowi członkowie, albo potencjalni ‘zainteresowani’, nie byli informowani o takiej historii, i dawali się wciągać do pracy, na rzecz zdobywania rzeszy nowych wyznawców.

Oczekujący na powtórne przyjście Zbawiciela, gdy On jednak nie nadchodził, bywali zwodzeni opowieściami, że Jezus owszem przyszedł, ale ‘niewidzialnie’.

A jak Biblia przedstawia sprawę ponownego przyjścia Chrystusa, oraz końca świata?
Pan Jezus wymienił symptomy, na które wierzący powinni zwrócić szczególną uwagę:
Łuk. 21:5-11
5. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł:
6. Przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono.
7. Zapytali go, mówiąc: Nauczycielu! Kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi?
8. On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!
9. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec.
10. Wtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu,
11. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba.

Czyli zanim nastąpi to, co Biblia nazywa końcem, Pan Jezus przepowiedział, że powyższe zdarzenia będą miały miejsce. Być może właśnie to, co się wydarzyło ok. 200 lat wcześniej, a co jest nazywane przez niezależnych badaczy resetem, (który ma się powtórzyć, jak twierdzą niezależni badacze, w niedalekiej przyszłości), częściowo już miało miejsce w postaci głodu, moru, zarazy, co mogło zostać spowodowane tym, co Pan Jezus nazwał strasznymi widokami i znakami ogromnymi z nieba.

Odnajdywane są różne artefakty (nienagłaśniane) świadczące o tym, że w czasach , które są określane, jako ciemne ‘wieki średnie’, ludzie widzieli coś dziwnego na niebie, jakieś ogromne komety, ale nie tylko, bo statki, pływające po niebie i taka technologia była, ale o niej się nigdy nie uczyliśmy w szkołach.
Obecnie, przedstawia się je jako: ‘Ufo’ i  ‘obcych’), sugerują przy tym ‘odpowiednie’ datowanie, i to ma ‘wyjaśniać’ pochodzenie człowieka.

Na tym portalu sugeruje się już otwarcie i wprost, o ‘innych formach życia, które istnieją, i to nie tylko na tym świecie, ale w całym wszechświecie’. Cytat z tamże:

‘Zdolność człowieka do komunikowania się z innymi formami życia na Ziemi i poza nią staje się coraz ważniejsza. Jednak obecnie myślimy o niewłaściwej komunikacji. Dla nas komunikacja jest częstotliwością dźwięku, bardzo powolnym, niezdarnym i archaicznym sposobem komunikacji. Istnieje starożytny język, który do pewnego stopnia kształtuje całe życie we wszechświecie, a my jesteśmy w stanie się go nauczyć i używać. Ta forma komunikacji pozwala nam komunikować się z innym życiem. Od komórek po najbardziej zaawansowane formy życia, które istnieją, i to nie tylko na tym świecie, ale w całym wszechświecie.
Los człowieka będzie częściowo zależeć od naszej umiejętności uczenia się komunikowania się z innymi gatunkami’.

Powoli ludzkość jest oswajana z myślą, że ‘nie jesteśmy sami’, i jest ludziom sugerowane, że musimy nauczyć się ‘współistnieć’. Plan , o którym wspominał swej pracownicy Carol Rosin, Werner von Baun zaczyna być realizowany na naszych oczach, a mówił on, że ostatnią kartą będzie właśnie ‘ujawnienie obcych’, co jak zaznaczył , będzie kłamstwem.

Chrześcijanie znający objawienie biblijne wiedzą, skąd pochodzą te ‘inne gatunki’, i trudno nawet rozmyślać, o oswajaniu się z myślą o ‘współistnieniu’z nimi.

c.d.n

Przebudzator: Najnowsze wieści, część 3

‘NATURALNE katastrofy, ALE MA SIĘ WYDARZYĆ COŚ WIĘCEJ

„Klęski żywiołowe zdarzają się na całym świecie, w tym wirus koronawirusa, pożary w Australii, teraz ma nadejść inna katastrofa, która pokazała się w atmosferze”*, powiedział rabin Zissholtz.

(UWAGA AUTORA (cytowanego materiału): To jest transkryptowane tłumaczenie najważniejszych wydarzeń z pierwszych czterdziestu minut trzygodzinnego wywiadu. „Breaking Israel News” pozostałą część wywiadu opublikuje w kolejnych segmentach, )

Ten wywiad został po raz pierwszy opisany przez blogera Yeranena Yaakova/

*Uwaga moja: Całkiem możliwe, że chodzi o takie wydarzenia , które są już obserwowane w atmosferze, a o których pisałam już na blogu, mianowicie o ‘urządzeniu’ , znajdującym się na przeciw słońca w kształcie czarnego wielościanu (określenie moje), które jest fotografowane przez kamery pogodowe i aparatami obserwatorów na całym świecie, albo dronami, (widać je wyraźnie tylko pod pewnymi kątami obserwacji), a które jest obiektem fizycznym, gdyż odbija się w wodzie.

Autorka kanału The Final Days, która omawia to zagadnienie przestrzega przed patrzeniem w słońce, co może być niebezpieczne dla wzroku. Jak już wspomniałam przy okazji info o kanale The Final Days, Autorka jest wierzącą w Jezusa Chrystusa, ale nie mając wiadomości w temacie teorii heliocentrycznej, rozpatruje to, co pokazują kamery, i komentuje to, co widać, w oparciu o ten model, co ma wpływ na sposób interpretowania przez nią tych widoków, jeśli chodzi o skalę, oraz położenie względem słońca.
Materiał z kanału The Final Days jest spory i wymaga osobnego omówienia.

Jako wierzący w Chrystusa, ( Mesjasza), czekamy na Jego powrót w Osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, zapowiedziany w Dz. Ap.
Dz.Ap. 1:9-11

 1. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.
 2. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich
 3. I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba

Odkąd docieram do wiadomości, że chronologia czasowa, może być zupełnie inna , niż ta, którą oficjalnie się posługujemy, nurtuje mnie stwierdzenie ap, Jana:
1 Jan. 2:18

 1. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.

Skoro Ap. Jan tak stawiał sprawę, no to w jakim punkcie czasowym jesteśmy my?..Słyszałam już wypowiedzi sceptyków, wytykające chrześcijanom, że ‘to już dwa tysiące lat minęło’, a Jezus , na którego chrześcijanie czekali, tak, jakby miał bardzo szybko powrócić nie wraca’.

Ale w którym punkcie historii jesteśmy NAPRAWDĘ?..
Ile rzeczywiście minęło lat od zmartwychwstania Chrystusa?
Wiemy już, w jak bardzo zakłamanym świecie żyjemy, dlaczego mielibyśmy ufać, że nie zostaliśmy okłamani, jeśli chodzi o daty?.. Niezależni badacze twierdzą, że dodano nam do historii uwaga: ponad 1000 lat, więc?..

Nie wiemy, co to za ogólnoświatowa katastrofa wydarzyła się 150-200 lat temu, że pod zwałami błota został zalany cały ówczesny świat, którego pozostałości świadczą o zaawansowanej technologii, i takim samym, misternym stylu architektonicznym, na wszystkich kontynentach, który trudno byłoby odtworzyć przy współczesnej technologii, ale nam mówiono, że zostały zbudowane w ‘czasach antycznych’ lub ‘ w ‘ciemnych wiekach średniowiecza’. Wiele z tych budowli nosiło rozmiary dostosowane do ludzi o wzroście znacznie przewyższającym wzrost współczesnego człowieka, nosiły też ślady koegzystencji ludzi dużych i małych, żyjących obok siebie.

Kolejna wypowiedź dająca do myślenia:
Mat. 10:17-23

 1. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach.
 2. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami.
 3. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.
 4. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.
 5. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć.
 6. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
 7. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie

Jeśli rabini sugerują, że rozpoczęła się faza wojny Goga i Magoga, to miejsce, w którym czytamy o tym wydarzeniu w NT , to już przecież ostatni krok do końca dziejów na ziemi:
Rozdział 16 Ks. Objawienia mówi, że bitwa, która ma nastąpić będzie w miejscu zwanym Armagedon: Obj. 16:16. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.(Spotkałam się już ze stanowiskiem, ze bitwa ta już się rozegrała w bliżej nieokreślonej przeszłości.)

W każdym razie ta bitwa z Ks. Objawienia 20;8-9 dopiero się wydarzy, a w związku z powyższym, sprawy mają się ku tej okoliczności.

Obj. 20:8-9

 1. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.
 2. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

Potem już Sąd Ostateczny:
Obj. 20:10-12

 1. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
 2. I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
 3. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

Co to oznacza dla nas, którzy wierzymy w Chrystusa?

Naszą nadzieją jest w końcu zobaczyć na własne oczy Zbawiciela, jak jest napisane:
Filip. 3:20-21

 1. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
 2. Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

1 Kor. 15:51-54

 1. Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni
 2. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.
 3. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.
 4. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!

1 Kor. 15:19-23

 1. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
 2. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
 3. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
 4. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
 5. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia,

Przebudzator: Najnowsze wieści, część 2

ZNAKI POJAWIENIA SIĘ MESJASZA (kontynuacja wiadomości ze źródła wymienionego w pierwszej części materiału:

Rabin Zissholtz wyjaśnił, że znaki, które zostały podane, aby zasygnalizować przybycie Mesjasza, pojawiają się teraz w błyskawicznym tempie.

„Rabin Dow Kook (mistyk z Tyberiady), jak wszyscy wiedzą, jest wielkim cadykiem (świętym człowiekiem)”, powiedział rabin Zissholtz do Dadona: „Jest jednym z największych ludzi naszego pokolenia, a także jednym z najmniej dobrych znany. Społeczność Haredi wie, że jest cudownym człowiekiem, ale tak naprawdę nie rozumieją, jak bardzo, i że jego dusza wznosi się do nieba ”.

„Dziesięć lat temu Izrael cierpiał z powodu okropnej suszy. Ktoś zapytał rabina Kooka, kiedy Kinneret (Morze Galilejskie) będzie pełne. Rabin Kook powiedział: Kiedy nadejdzie Mesjasz, Kinneret będzie pełny. ”

„Za kilka tygodni Kinneret będzie pełny po raz pierwszy, odkąd rabin Kook wydał to oświadczenie” – powiedział rabin Zissholtz. Dał jeszcze jeden przykład.

‘„Rabin David Abuhatzeira jest wielkim cadykiem i wielu ludzi przychodzi do niego, aby poprosić o radę lub błogosławieństwo. Pewnego dnia zmienił swój zwyczaj i zaczął wstawać, witając się z publicznością. Zapytano go, dlaczego zmienił swój zwyczaj. Powiedział, że jego dziadek, Baba Sali, przyszedł do niego we śnie. Baba Sali powiedział mu, że rozmawiał z Mesjaszem, który powiedział, że kiedy poszedł porozmawiać z rabinem Abuhatzeira, był rozczarowany, że rabin nie wstał, by go powitać. ”

CORONAVIRUS

Dadon zapytał rabina Zissholtza, czy koronawirus jest częścią procesu geula.

„Koronawirus nie ma nic wspólnego z Izraelem”, odpowiedział rabin, odnosząc się do wersetu z Psalmów. 47: 4
Cytuję ten werset z Ps. 47:4. Poddaje ludy pod moc naszą, A narody pod stopy nasze.
Rabin Zissholtz zacytował średniowiecznego francuskiego komentatora biblijnego, rabina Shomo Yitzchaki, znanego pod skrótem Rashi.

On dotknie ludy zarazą ()ר) zamiast naszej duszy (dusz), tak że Jego gniew ustąpi przez nie i będziemy zbawieni, jak to powiedziano (Iz. 43: 3):

 1. Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. (..)
  ‘„Bóg ma gniew na Żydów, ale gniew ten zostanie usunięty przez tę plagę na bałwochwalcach. Prawdę mówiąc, korona miała być na nas, ale na nich, aby wysłać wiadomość do świata. Na świecie są straszne rzeczy, które należy naprawić: nieskromność, pożądliwość, wulgaryzmy. Boskie oblicze sądu jest dziś widziane przez cały świat. On bierze cały ten gniew i osąd i rzuca go jak plagę.’

‘RABBI KANIEVSKY: „MESJASZ JUŻ MÓWI Do MNIE”

Rabin Zissholtz wyjaśnił następnie kilka ostatnich wypowiedzi rabina Chaima Kanievsky’ego, jednego z najwybitniejszych rabinów tego pokolenia, dotyczących Mesjasza.

„Rabin Kanievsky jest tak święty, że ma ruach hakodesh (Duch Święty, proroctwa)” – powiedział rabin Zissholtz. „Na początku, pięć lat temu, rabin Kanievsky powiedział:„ Mesjasz jest u drzwi ”. Później, nieco później, powiedział, że Mesjasz już przekroczył próg drzwi. Nie tak dawno temu powiedział, że Mesjasz już tu jest. Ostatnio powiedział rabinowi Chulakowi, że Mesjasz już tu jest i rozmawia ze mną obiema stopami. Są to różne objawienia Maszasza, z których każde jest większym objawieniem niż poprzednie. Każde słowo wypowiedziane przez rabina Kaniewskiego jest ważone i nie zawiera słów nieistotnych. ”’

„Nie podróżuję już poza Izraelem. Mesjasz jest tak blisko, że boję się, że mógłbym przegapić jego przybycie. Rabin Kanievsky powiedział, że Mesjasz jest tutaj, w Izraelu, ale nie podał dokładnego czasu, kiedy zostanie objawiony. Jest tutaj, ale nie ma całej mocy, której potrzebuje, aby działać jako Mesjasz. Wszystkie znaki podane w Talmudzie, w tradycji żydowskiej, już się pojawiły. ”

‘GOG MAGOG już się rozpoczął

„Jesteśmy obecnie w trakcie Wojny Goga i Magoga. W ‘War of Gog and Magog’ faktyczne strzelanie i walka bronią fizyczną nastąpi dopiero na końcu. Zostało to opisane w Biblii przez proroków. Większość wojny na początku będzie wojną wiary ”.

„Inny cadyk powiedział, że wszystkie operacje wojskowe w ciągu ostatnich kilku lat będą jedynie„ kropieniem ”w porównaniu z tym, co ma dopiero nadejść. Będzie wojna z Iranem, ale Izrael nie będzie bezpośrednio zaangażowany. ”’

(..)

‘WYBORY w IZRAELu

Rabin Zissholtz zacytował kolejnego ukrytego cadyka, mówiąc, że w tym miesiącu Adar ( luty-marzec, w latach przestępnych AdarII marzec-kwiecień), zobaczymy „wielkie rzeczy”. Należy zauważyć, że wybory w Izraelu są w Adar.

„Inny cadyk powiedział, że zgodnie z obecną sytuacją w niebie nie będą wyborów w Izraelu, a raczej wojna. To będzie reakcja na Deal of the Century. Jest to obecny stan, jednak można go zmienić w niebie. ”

„Wszystko zależy od tego, czy Izrael żałuje (pokutuje), czy nie”.’

W późniejszym punkcie wywiadu rabin Zissholtz wyjaśnił, że zdaniem rabina Kaduri ( tego, który zgodnie z tradycją napisał przed swoim odejściem do wieczności, na kartce, którą miano odczytać jakiś czas po jego śmierci, imię typowanego Mesjasza. Rabin Kaduri napisał, że to Jezus..)
(..) Nikt nie odbierze rządu Netanjahu. Jak powiedzieli rabin Kaduri i Lubavitcher Rebbe, Bibi będzie ostatnim premierem przed Mesjaszem. To koniec reguły tych złożonych spraw. Wszyscy to zobaczymy. ”’

c.d.n.

Przebudzator: Najnowsze Wieści..

Kilka dni temu natrafiłam na materiał, który jest bardzo ciekawy z punktu widzenia biblijnych zapowiedzi, odnoszących się do przyjścia Mesjasza, oraz konsekwencji z tego wynikających dla wierzących w Jezusa Chrystusa i dla świata, a w dalszej części, zaprezentuje wiadomości, które plasują wręcz wydarzenia światowe na osi 20 rozdziału Księgi Objawienia.

Oto wieści z biblijnie newralgicznych terenów.

Dla chrześcijan tym zapowiadanym w Biblii Mesjaszem jest Syn Boży Jezus z Nazaretu, który po zmartwychwstaniu odszedł do nieba, i ma przyjść ponownie, jak jest napisane w Liście do Hebrajczyków.
Hebr. 9:24-27

 1. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga;
 2. I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,
 3. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków* dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
 4. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
  9:28 Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.

*Miejmy w pamięci, że skoro już w tamtym okresie, to były czasy nazwane ‘schyłkiem wieków’, to tym bardziej obecnie ten schyłek musi być w jeszcze większym zaawansowaniu.

Jak podaje w/w źródło, z dnia 18 lutego 2020, rabini też oczekują Mesjasza, ale (z nielicznymi wyjątkami), nie wierzą, że Mesjaszem jest Jezus.
Jakie ekscytujące wydarzenia mają miejsce ostatnimi czasy, w tej materii, na które w moim odczuciu powinniśmy jako wierzący zwrócić uwagę?

Cytuję za w/w źródłem:
‘Rabin Haredi, wtajemniczony w tajemnice dotyczące Mesjasza, został zaprzysiężony na kilka dziesięcioleci przez ukrytych prawych ludzi, ale teraz polecili mu po raz pierwszy opublikować swoje orędzia o bieżących wydarzeniach i zbliżającym się przybyciu Mesjasza. Powiedziano mu, że jest to dosłownie kwestia życia lub śmierci.

‘WYWIAD Z RABBI ZISSHOLTZ

W sobotni wieczór Yonatan Dadon z Radia 2000, prowadzący audycje z ortodoksyjnego języka hebrajskiego, przeprowadził wywiad z rabinem Yaakovem Zissholtzem w jego cotygodniowym programie Melaveh Malkah. Rabin Zissholtz rozpoczął z zastrzeżeniem:

„Przyszedłem mówić nie tylko o tym, co się stanie, ale także o tym, kto zasłuży na udział w Odkupieniu”, powiedział rabin Zissholtz do Dadona. „Wielu ludzi religijnych, mężczyzn z kippotem na głowie, nie zasługuje na to. Wiele osób, które nie wydają się religijne, znajdzie się w środku.”

UKRYCI ŚWIĘCI (uwaga moja: chodzi o cadyków vav, wyjaśnienie poniżej)

Cytuję dalej za w/w źródłem: Rabin Zissholtz odniósł się do rabina Elazara Menachema Mana Shacha, wiodącego litewsko-żydowskiego rabina Harediego w Bnei Brak, który zmarł w 2001 roku.

„Rabin Shach był jednym z największych rabinów naszego pokolenia, ale ludzie nie wiedzieli, że jest jednym z ocalałych cadyków vav” – powiedział rabin Zissholtz. Rabin odnosił się do żydowskiej tradycji mistycznej wprowadzonej w Talmud (Sanhedryn 97b), która stwierdza, że „przez cały czas na świecie jest 36 wyjątkowych ludzi, (..), nawet jeśli choćby jednego z nich zginął, świat dobiegnie końca. ”

‘W gematrii (hebrajska numerologia) litery lamed i vav łączą się równe 36, stąd ukrytych prawych ludzi nazywa się lamed-vavniks. Lamed-Vav cadykim nazywani są również Nistarim („ukrytymi”). Tradycja żydowska utrzymuje, że ich tożsamości nie są sobie znane i że jeśli jedna z nich osiągnie swój prawdziwy cel, nigdy by się do tego nie przyznała. Lamed-vavnikowie sami nie wiedzą, że są jednym z 36. W rzeczywistości tradycja głosi, że ktoś twierdzący, że jest jednym z 36, to dowód na to, że na pewno nim nie jest . Ze względu na tych 36 ukrytych świętych Bóg chroni świat, nawet jeśli reszta ludzkości zdegenerowała się do poziomu całkowitego barbarzyństwa.

„Bóg ich wybiera” – powiedział rabin Zissholtz do Dadona. „Jedynym sposobem, w jaki zostają objawieni, jest to, że Bóg zdecyduje, że muszą zostać ujawnieni. Ale tak naprawdę ludzie nie mają o nich rozmyślać. Nie potrzebujemy mistycyzmu, aby służyć Bogu. Ci ludzie cierpią bardzo tylko dla naszej korzyści. ”

‘„Ale są rzeczy, które społeczeństwo musi teraz wiedzieć, ponieważ proces geula (odkupienia) wkrótce zacznie się dziać bardzo szybko i w szybkim tempie. Ważne jest, aby ludzie zachowali spokój i równowagę, aby odpowiednio działać we właściwym czasie. ”

„Potencjalnie Mesjasz może być objawiony w każdym pokoleniu, a cadyk dokładnie wie, kto to jest. Jest to oczywiście prawdą w tym pokoleniu. Ale człowiek może być największym uczonym w Torze, wydawać się najbardziej religijnym i nie zasługiwać na spotkanie z Mesjaszem ”.

Rabin Zissholtz wyjaśnił, że został uprawniony przez tych wybranych ludzi, do przerwania milczenia i rozpoczęcia informowania opinii publicznej o zbliżającym się przybyciu Mesjasza.’

„Ujawnienie teraz, że Mesjasz jest bliżej niż kiedykolwiek, jest kwestią życia i śmierci” – powiedział rabin Zissholtz. „Nie słyszałeś o Gogu i Magogu? To się wydarzy wkrótce. W tej chwili sytuacja jest bardziej wybuchowa, niż można sobie wyobrazić. Wszyscy muszą wiedzieć, czy są w środku (zbawieni), czy też zostaną pominięci. ”

c.d.n.

P.s. Ponieważ musiałam zmienić format bloga, jeszcze nie znam wszystkich ustawień, więc z góry przepraszam za ewentualne błędy i brak koloru, który ułatwia czytanie.