Archiwa tagu: choroby

Fakty o chemtrails w Fakt.pl.

Poniżej (kolejne) info dla niedowiarków, o chemtrails, czyli trujących opryskach, które od jakiegoś czasu niemal codziennie są nam serwowane nad głowami, przez tych, którzy traktują  populację, jak ‘ludzką stonkę’, którą  mają w planach  zdepopulować do ponad 90 procent! Pisywałam między innymi o tym  również na forum, (gdzie zostałam zbanowana), i tamże trafiałam na beton, od którego dostało mi się, jako wyznawczyni teorii spiskowych, również w tej, jakże oczywistej i widocznej gołym okiem kwestii.

Dzisiaj rano, od strony  wschodu słońca, niebo zasnute  smugami chemicznymi,   miało  kolor tak czerwony,  niemal jak na planie filmu V Goście!

Cytuję  fragment  dzisiejszego artykułu, który ukazał się na portalu Fakt.pl.:

‘CIA rozpyla coś nad Europą! Ludzie chorują na Alzheimera i Parkinsona
Czy mamy do czy­nie­nia z ogól­no­świa­to­wym spi­skiem elit, któ­rym – z bli­żej nie­okre­ślo­nych po­wo­dów – za­le­ży na tru­ciu ca­łych spo­łe­czeństw? Su­ge­ru­ją to nie­złom­ni ba­da­cze tzw. chem­tra­ils, czyli smug che­micz­nych na nie­bie. W Pol­sce nawet du­chow­ni mówią, że nie spo­sób wy­tłu­ma­czyć nie­któ­rych zja­wisk (np. po­go­do­wych) ina­czej, niż po­przez ce­lo­we roz­py­la­nie dziw­nych sub­stan­cji na nie­bie. W Szwe­cji z kolei jedna z dzia­ła­czek Par­tii Zie­lo­nych oskar­ży­ła CIA o tru­cie Eu­ro­pej­czy­ków. A w USA do­rad­cy pre­zy­den­ta wy­mknę­ło się, że lu­dzie i zwie­rzę­ta są re­gu­lar­nie pod­tru­wa­ni… O co tu cho­dzi?(..)

Ciąg dalszy tutaj.