Co odkrył Ivan Panin?..

Ivan Panin był młodym rosyjskim emigrantem w USA. Ukończył studia na Uniwersytecie w Harvardzie w 1882 roku. Do tego czasu był dobrze znany jako ateista. Kiedy ogłosił, że nawrócił się na chrześcijaństwo, jego nazwisko pojawiło się na pierwszych stronach gazet. Panin był matematykiem, językoznawcą wielu języków i miał duże umiejętności literackie. Kiedy zaczął studiować Słowo Boga, znajomość hebrajskiego i greckiego umożliwiła mu czytanie Biblii w oryginalnych językach.

Języki hebrajski i grecki nie mają liczbowego systemu, jak język polski. Nie posiadają żadnych specjalnych symboli lub figur, jak cyfry arabskie (1, 2, 3 itd). Zamiast tego, każda litera alfabetu używana jest również, jako liczba.(..) Przez dodawanie wartości każdej litery, można policzyć wartość słów, zdań itd.

Pewnego dnia Panin zrobił eksperyment, zastąpił greckie i hebrajskie litery w Biblii ich liczbowymi odnośnikami. Wynik kilkugodzinnej pracy był dosyć zaskakujący. Wersety, które zbadał, ukazały bardzo skomplikowany wzór matematyczny. Wzór ten okazał się o wiele głębszy, niż cokolwiek wynalezione przez człowieka i z pewnością nie był dziełem przypadku. To odkrycie zmieniło całe jego życie. Od tego momentu, aż do śmierci w 1942 roku, Panin całkowicie poświęcił się studiowaniu biblijnego systemu liczbowego.(..)
Ponad 40.000 stron swej pracy badawczej oddał Komitetowi Nagrody Nobla* z uwagą: „To jest dowód na to, że Biblia jest Słowem Boga“. Komitet, po dogłębnym zbadaniu, uznał że odkrycie Panina jest niezaprzeczalne.
*Chodzi o Nobel Research Foundation  w USA 

Odkrycie Panina:

“„Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym“.” PSALM 12:6

Dlatego cyfra 7 i jej wielokrotność odgrywają znaczącą rolę w biologii (okres (..)inkubacji ptaków i wylęgu insektów może być zmierzony wielokrotnością siedmiu dni); chemii (siedem okresów w tablicy okresowej pierwiastków); muzyce (siedem stopni w oktawie); naszym kalendarzu (siedem dni w tygodniu); świetle (siedem kolorów tęczy). Naukowcy, którzy dokonali tych odkryć, stwierdzili, że oni jedynie znaleźli fizyczne prawa i wzory, które zaprojektował nasz Stwórca (Rzymian 1:20).

To dlatego, studiując matematyczne wzory Biblii, Panin zwrócił uwagę na kombinacje cyfry siedem. Dodał wartość liczbową różnych słów, zdań, ustępów, nawet całych ksiąg i odkrył wzór głównych liczb, takich jak 11, 13, 17 i 23, a w szczególności cyfry 7.

Panin odkrył takie właściwości, jak fakt, że liczba słów zaczynających się samogłoską jest podzielna przez 7, tak samo jak liczba słów zaczynających się spółgłoską. Słowa, które występują kilka razy są podzielne przez siedem, podobnie słowa, które pojawiają się tylko raz. Na dodatek, całkowita liczba nazw, rzeczowników, przymiotników, przysłówków itd; także jest podzielna przez siedem.
Kilka przykładów:
Spójrzmy na pierwsze zdanie Starego Testamentu:
    “„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”.” 1 MOJŻESZOWA 1:1

Hebrajskie zdanie składa się dokładnie z 7 słów, które mają dokładnie 28 (4×7) liter. Są to 3 rzeczowniki: Bóg, niebo i ziemia. Jeżeli dodamy wartość numeryczną każdej litery w tych trzech hebrajskich rzeczownikach, otrzymamy dokładnie 777 (111×7). Wartość numeryczna hebrajskiego słowa „stworzył” to 203 (29×7). Trzy pierwsze słowa zawierają podmiot dokładnie z 14 (2×7) literami, a cztery pozostałe słowa zawierają orzeczenie również z 14 literami. Hebrajskie słowa niebo i ziemia mają po 7 liter. Wartość pierwszej, dwóch środkowych i ostatniej litery w zdaniu to 133 (19×7). Całkowita wartość pierwszej i ostatniej litery każdego słowa w tym wersecie to 1.393 (199×7). Wartość pierwszej i ostatniej litery w pierwszym i ostatnim słowie tego wersetu to 497 (71×7). Wartość pierwszej i ostatniej litery w każdym ze środkowych słów wynosi 896 (128×7).

Ten pojedynczy werset zawiera 30 różnych kombinacji z mnożnikiem 7. Wymieniliśmy tylko 11. Prawdopodobieństwo przypadkowości jest wysoce niemożliwe.

Spójrzmy teraz na pierwszą frazę Nowego Testamentu, zaczynającego się od:
“„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego …”” MATEUSZA 1-11

Fraza składa się z 49 (7×7) różnych słów: 28 (4×7) zaczyna się samogłoską, pozostałe 21 (3×7) spółgłoską; 7 kończy się samogłoską, a 42 (6×7) spółgłoską. 49 słów składa się z 266 (38×7) liter, z których 140 (20×7) są samogłoskami, a 126 (18×7) spółgłoskami. Ponadto 14 (2×7) z 49 (7×7) słów pojawia się tylko raz, 35 (5×7) więcej niż raz; 42 (6×7) to rzeczowniki, 7 słów nie jest rzeczownikami.

Panin doszedł do wniosku, że ułożenie takiego drzewa genealogicznego z systemem matematycznym, zabrałoby Mateuszowi kilka miesięcy ciężkiej ośmiogodzinnej pracy dziennie, jeżeli w ogóle byłoby to możliwe. Jednakże imiona zawarte w drzewie genealogicznym istniały jeszcze przed narodzeniem Mateusza.

Na uwagę zasługuje fakt, że chociaż Marek był Rzymianinem, Łukasz Grekiem, a Mateusz Żydem, wszyscy napisali te same wersety. Oczywiście, każdy z nich miał specyficzne dla siebie szczegóły. Jak, zwykły rybak czy też celnik mógłby dojść do tak skomplikowanego poziomu pisania? Każdy pisarz miał swój styl, ale wzór pozostał ten sam. Jeden Duch, jeden Autor, jeden Bóg, wielu różnych pisarzy, ale tylko jeden redaktor.

    “„Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”.” 2 PIOTRA 1:21

Wzory liczbowe odkryte przez Panina są zbyt imponujące, by im zaprzeczyć i stanowią oczywisty dowód porządku Biblii i jej boskiej inspiracji. Bóg jest Bogiem porządku, Jego Słowo jest perfekcyjne i tak, jak widzimy wzory w całym Bożym stworzeniu, tak Jego Słowo zawiera niesamowite wzory demonstrujące Jego projekt.
  “„.. a Pismo nie może być naruszone”.” JANA 10:35

c.d. w zakładce Polecam: ( Ivan Panin i jego odkrycie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *