Przebudzator bez tytułu*- część 6.

* (tymczasowo).

Autor materiału filmowego, ( tytuł filmu  w cześci 7 i ostatniej), z którego czerpałam info do tego artykułu, po przeanalizowaniu zanotowanych i zachowanych, (aczkolwiek, jak już zostało to wspomniane wcześniej, nieznanych powszechnie), relacji historycznych, dochodzi do konkluzji, że pomiędzy 66 a 70 rokiem AD, Jezus wypełnił słowa zapisane w Mat. 25:31-31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
32. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

33. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.

Stalo się to , gdy przyszedł w chwale, ze swymi aniołami na obłokach, i zasiadł na swoim tronie, by sądzić 12 plemion Izraela, miasta i okolice przez nich zamieszkane. Oddzielił owce – Żydów i wierzących z pogan, którzy wierzyli w Niego, od kozłów – Zelotów i Żydów, którzy Go odrzucili, usiłując ratować świątynię, ogłaszając Jezusa fałszywym prorokiem, i że On nie jest Mesjaszem.

Ap.Paweł zapowiedział, że ci, którzy zasnęli w Chrystusie, powstaną pierwsi:
1 Tes. 4:16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
Dlatego ci, którzy zasnęli przed rokiem 66, powstali pierwsi i spotkali się z Jezusem w chmurach ,(na obłokach), gdy nadszedł On w roku 66AD.
Paweł powiedział również, ze ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego.
1 Kor. 15:50. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.

Dlatego uczniowie Jezusa, którzy odeszli po 66 roku, zostali przemienieni, w jednym momencie, w oka mgnieniu, i zostali pochwyceni na obłoki, na spotkanie z Jezusem, i nie zostali pogrzebani w grobach, jak uczniowie, którzy odeszli przed rokiem 66AD.
Do tego wydarzenia odnoszą się wersety:

1 Kor. 15:54. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!
55. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?

To wydarzenie było wypełnieniem zapowiedzi z Mat. 19:28. A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich.

Jezus wypełnił pierwsze przymierze ST, i zapoczątkował nowe przymierze NT, zasiadł na tronie w chmurach, sądząc Izraela, a także dał prawo sądzenia 12 swym uczniom, siedzącym na 12 tronach, co ( biorąc pod uwagę w/w zapisy historyczne), wydarzyło się w latach 66-70AD.

W Hebr.9;8 czytamy:
8. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek;

W w/w materiale pada sugestia, że tylko wtedy, gdy tabernaculum (przybytek, miejsce najświętsze z najświętszych w świątyni) został zburzony, zostało otwarte drzwi do świątyni w niebie.
To miejsce (portal) znajduje się dokładnie nad miejscem, gdzie stała druga świątynia w Jeruzalem , to było dokładnie to miejsce, gdzie Jakub zobaczył aniołów zstępujących i wstępujących po drabinie do nieba. I to jest napisane tutaj:
1 Moj. 28:17. Zdjęty trwogą rzekł: O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba.

Wniosek końcowy, który pada w w/w materiale:
Podobnie jak Żydzi odrzucili prawdę o pierwszym przyjściu Jezusa Mesjasza w ciele, tak chrześcijanie, ( nominalne) chrześcijaństwo odrzuciło prawdę o drugim przyjściu Jezusa na obłokach (parousia), w latach pomiędzy 66 a 70 rokiem AD. Również ci chrześcijanie, ( mowa o funkcjonujących w oparciu o wiarę, że nie nastąpiło jeszcze drugie przyjście Jezusa), cofają się z powrotem w funkcjonowaniu do starego przymierza (ST), w taki sposób, jak było to za czasów pierwotnego kościoła.

Zarówno jedni, jak i drudzy, żyją przeszłością. Jedni w niecierpliwym oczekiwaniu na ich Mesjasza, drudzy w niecierpliwym oczekiwaniu na drugie przyjście Chrystusa na obłokach i pochwycenie.

c.d.n.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *