Piekło, ciemności zewnętrzne..

Ponieważ z przeglądu statystyk: wejść i poszukiwań konkretnych tematów na moim blogu wynika, iż zaglądający tu Goście , są zainteresowani m.in. tematem piekła, z perspektywy biblijnej, ku przypomnieniu, zachęcam do wysłuchania, w moim odczuciu, reprezentatywnych w tym temacie świadectw, które już wcześniej prezentowałam na moim blogu: Profesor, ateista, umiera i idzie za demonami do piekła 

oraz świadectwo Iana McCormacka, który podzielił się jego doświadczeniami, po tym , gdy umarł i został wskrzeszony. “Przebłysk wieczności”

W temacie ciemności zewnętrznych, zachęcam do wysłuchania poniższego świadectwa, na które trafiłam dzisiaj, a które z pewnością może dawać do myślenia, jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące wierzących, takich jak: letniość , lub bycie uznanym za złego sługę.
Autor w tym świadectwie , przekazuje w moim odczuciu ważne spostrzeżenia w tym temacie, oparte na analizie tekstów biblijnych, a także jego własnym, dość wstrząsowym przeżyciu.

Jakkolwiek można spotkać się z różnymi doktrynami w temacie piekła – od traktowania tego miejsca jako realne, aż do całkowitego zaprzeczania, że ono istnieje, to zachęcam do usilnych osobistych poszukiwań tego, co Biblia rzeczywiście przekazuje o tym miejscu i jak ona je przedstawia., aby nie znaleźć się w sytuacji, z której nie będzie już możliwości wyjścia, a w której nikt nie chciałby się znaleźć, niezależnie od tego, czy wierzy w piekło, czy nie.

Słowo piekło w Biblii w j. hebrajskim szeol, w grece. hades -to kraina umarłych. – jako miejsce tymczasowego przebywania duchów ludzi zmarłych, (zanim nie nastąpi Sąd zwany Ostatecznym), – wszystkich zmarłych w czasach przed Chrystusem – z rozdzieleniem na miejsca dla duchów sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które poprzedziło Jego zejście do podziemi (krainy umarłych), i wyprowadzenie duchów ludzi sprawiedliwych na okręgi niebieskie;- duch wierzącego w Jezusa Chrystusa idzie do nieba.

Poniżej reprezentatywne cytaty biblijne:

2 Kor. 5:8. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.9. Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać.

Efez. 4:8. Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył. 9. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, ze wpierw zstąpił do podziemi?
10. Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.

1 Piotr. 3:18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
19. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu,
20. Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę.

Hebr. 12:22. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia 23. I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, 24. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.

Tak więc szeol/ hades – kraina umarłych jest miejscem pobytu czasowym dla duchów, tych, którzy zmarli w czasach przed Chrystusem i nie znaleźli się w miejscu zwanym łonem Abrahama, a o tym miejscu mowa tutaj:

Łuk. 16:19. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował.
20. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały, 21. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. 22. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. 23. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu.
25. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 26. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić.

Na podstawie tego opisu można wnioskować, że owe łono Abrahama, – skoro było widoczne z miejsca,- z którego widział je bogacz, było w tej samej krainie umarłych, ale oddzielone przepaścią nie do przebycia.

Biblia mówi o jeszcze jednym miejscu, zwanym gehenną – czyli w tłumaczeniu jest to jezioro ogniste, i jest to miejsce wiecznej kary, już nie tylko dla ducha, duszy, ale też dla zmartwychwstałego ciała.

Biblia informuje również, że finalnie śmierć* i piekło** zostaną też wrzucone do gehenny:
Obj. 20:10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. 11. I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. 12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
14. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. 15. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

*, ** najprawdopodobniej chodzi o spersonifikowane postaci śmierci i piekła, możliwe, ze jako aniołów lub ‚duchów strażników’ miejsc, które są im imiennie przypisane, i które reprezentują.
Biblia wspomina o takich postaciach: Obj. 6:8. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.

Podsumowująco:

Za dużo jest w Biblii przesłanek, aby zlekceważyć zarówno ostrzeżenie przed znalezieniem się w miejscu, z którego nie ma ucieczki, a które przerasta grozą wyobraźnię ludzką, a jednocześnie zlekceważyć to, co Syn Boży Jezus Chrystus uczynił, aby dać jedyną możliwość ratunku, od tego straszliwego stanu, i móc spędzać wieczność w Jego obecności, w miejscu, które swym pięknem przewyższa wszelką wyobraźnię.

Gorąco zachęcam do poważnych przemyśleń w temacie wieczności, i nie odkładanie sprawy zbawienia na ‚stosowniejszą’ chwilę, bo nie wiemy który dzień, będzie tym naszym ostatnim na ziemi..
Jak jest napisane:

Rzym. 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
10. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. 12. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.
13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

Ps. 145:18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy, go wzywają szczerze.

Dz.Ap. 4:10. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. 11. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. 12. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Jako dowód na aktualność powyższej obietnicy, polecam jeszcze jedno świadectwo: Artura , które wysłuchałam wczoraj, na kanale DetektywPrawdytv, a które niech będzie pocieszeniem i zachęta dla wszystkich, którzy szczerym sercem pragną doświadczać pomocy Stwórcy i podązać za Nim: Dowód na istnienie Jezusa. Świadectwo Artura.

Pogadanki Bianki, czyli..

.. postanowiłam niniejszym tutaj skomentować wybrany materiał z portalu youtube, gdyż jak już informowałam, mam tam od kwietnia zablokowane konto.

Tydzień temu obejrzałam krótkie nagranie, w wydaniu Użytkownika kanału DetektywPrawdyTV, pt. Niebo płacze nad kobietami’. (Od czasu do czasu polecam materiał z tego kanału, który wydaje mi ciekawy, aczkolwiek nie z wszystkimi poglądami tam prezentowanymi się zgadzam).

Po wysłuchaniu w/w materiału mam kilka uwag.

Po pierwsze; nie możemy jako chrześcijanie spodziewać się, że wszyscy, których spotykamy, będą przejawiali określone standardy zachowań, zbliżone do tych, którymi sami mamy wolę się kierować.
Biblia jasno przedstawia taki stan rzeczy i jego przyczyny, na przykładzie tego, z czego nas Stwórca łaskawie wyzwolił:

Efez. 2:1-5
1. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,
2. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.
3. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;
4. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
5. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście

Widzimy zatem, że problem działania ‚ducha tego świata w synach opornych’ , ma już swoją historię i jest ciągle aktualny, dlatego jako, wierzący musimy być przygotowani na różne niespodzianki.

Użytkownik kanału DetektywPrawdyTV martwi się, że ‚brak wychowania biblijnego, które prowadzi do ‚zachowanie, które nie przystoi kobietom’, przyczyni się do ‚masy nieszczęśliwych małżeństw, i że mężczyźni będą się łapać na takie kobiety’.

Cóż, ‚wychowanie biblijne nie jest czymś  powszechnym.

Generalnie rzecz ujmując, kobiety ‚o wychowaniu biblijnym, najczęściej można spotkać w środowisku, gdzie taka tradycja wychowania biblijnego panuje, i tam też najczęściej przebywają mężczyźni o takim samym wychowaniu.

Bywa też jak w starym powiedzeniu: ‚swój przyciąga swego’. Tak więc dla mężczyzn, którzy sami wykazują wysokie standardy zachowań, atrakcyjne będą te kobiety, które posiadają podobne walory, oraz zwrotnie – kobiety o wysokim poczuciu własnej godności i takich standardach zachowań, będą zainteresowane mężczyznami, którzy będą potrafili docenić w nich te pozytywne cechy, a ich zachowanie i charakter będzie na odpowiednim poziomie. 
Mogą oczywiście występować czasami odstępstwa od w/w reguł.

Bywa, że i chrześcijanie popełniają czasami błędy przy ‚żenieniu i wydawaniu się za mąż’, bo to, że ktoś jest wierzący nie musi być stuprocentowym gwarantem udanego związku ‚aż do śmierci’. Na trwały i udany związek ma wpływ wiele czynników, czego nie zawsze młodzi są świadomi w chwili, gdy podejmują tę niełatwą decyzję, pod wpływem afektu lub jakichś zewnętrznych nacisków. Jednym z takich nacisków, może być strach przed ‚staropanieństwem’, lub ‚starokawalerstwem’, lub tak zwanym ‚tykającym zegarem’, co niestety może skutkować nieprzemyślanymi krokami i pochopnymi decyzjami.

Odchodzi w zapomnienie mądrość pokoleniowa, i jest to proces inicjowany właśnie przez ‚ducha tego świata’, a realizowany przez ‚synów opornych’. Wiele wartości zostało przez to zdeprecjonowanych i ten proces gubienia mądrości pokoleniowej, oraz upadku i rozkładu, szeroko pojmowanego morale, postępuje.

Powstaje w związku z powyższym pytanie: Co tu jest tak naprawdę w życiu wierzącego istotne? Wszak Biblia objawia, że świata nie da się ‚naprawić’, że ten świat nie zmieni się na lepsze, i jako wierzący powinniśmy mieć tego świadomość, że jak to określa Biblia: Obj. 22:11
11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

A skoro tak się sprawy tego świata mają, czy świadomi chrześcijanie nie powinni raczej zastanawiać się, czy zakotwiczanie się na tym upadłym świecie, na modłę tego świata, to cel, którym powinni się kierować? Większość wysiłków, które podejmowane są w życiu doczesnym, dotyczy zdobywaniu ‚wykształcenia’, i robieniu ‚kariery zawodowej’, w celu ‚zarabiania pieniędzy’, ‚założenia i utrzymania rodziny’, w co zaangażowani są również chrześcijanie. Praktycznie wszystko wokół tego się kręci i jeśli się to udaje, jest to współczesną miarą ‚sukcesu’.
Ale czy taki powinien być priorytet w życiu wierzącego w Chrystusa?
Czy nie jest to raczej jakiś rodzaj ‚uroku/ hipnozy’, którym ulegamy, a które zostały na nas rzucone, gdy nie byliśmy jeszcze tego świadomi, że tkwimy w zmanipulowanej egzystencji, gdzie zostały nam narzucone pewne wzorce zachowań i pragnień?

Słowa Pana Jezusa, unaoczniają, z jakiego to powodu ‚niebo płacze nad kobietami’:
Mar. 13:17-20
17. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.
18. Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą.
19. Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, i jakiej już nie będzie.
20. A jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni.

Na pewno mogą to przesłanie najlepiej pojmować ci, których losy zostały wplątane w jakieś zawieruchy dziejowe, a ich spokojne życie legło w gruzach.

Tak więc nawet wtedy, gdy mamy przed sobą roztaczaną, na różne sposoby, iluzję sprzyjającą organizowaniu sobie ‚normalnego, spokojnego, ubranego w ładne gadżety życia’, możliwe, że w którymś momencie, jakieś wydarzenia niemile nas zaskoczą, mimo wielu dobrych życzeń dla siebie samych i dla innych, tak jak miało to miejsce w poprzednich pokoleniach. Przecież nikt z naszych rodziców i dziadków, nie życzył sobie ani wojny, ani moru, ani głodu, ale one nadeszły.

Z bardzo wielu powodów, człowiek naprawdę jest w groźnym położeniu, jak przekazuje to Biblia, tylko zostaliśmy wprowadzenie w letarg egzystencjonalny. Mantra samozaklinania się, że ‚wszystko będzie dobrze’,  w sytuacji, na którą nie mamy żadnego wpływu, może na jakiś czas uspokajać emocje, ale w obliczu dziejowych wydarzeń, nie jest to podejście racjonalne.

Jedyna Osoba, której możemy zaufać w każdej sytuacji to Bóg.

Podróżnicy w czasie?.. część 3.

Lady Elizabeth Blount i.. Bianka?..

Kolejna historia, związana z niezwykłymi , jak ja to nazywam :koincydencjami, która mnie wielce zaintrygowała, dotyczy powiązania pomiędzy lady Elizabeth Blount a ..moim nickiem Bianka, którego używam od kilkunastu lat, ale jak się okazuje – to nie jedyna, zaskakująca zbieżność postaci tej niezwykłej kobiety lady Elizabeth Blount i szczegółami z jej powieści, a moim blogowym nickiem, oraz tematami, którymi od kilku lat się zajmuję, a dotyczącymi odkrywania prawdy o świecie, jak i również powieścią, którą napisałam kilkanaście lat temu!

Poniżej nota biograficzna o lady Blount:

‚Niekiedy znana jako Zeteo, Lady Elizabeth Anne Mold Blount była głośną zwolenniczką teorii Płaskiej Ziemi na przełomie XIX i XX wieku oraz jednym z założycieli Universal Zetetic Society. Pracowała intensywnie z Albertem Smithem („Zetetes”), aby propagować ich punkt widzenia na Płaskiej Ziemi. Lady Blount była pobożną chrześcijanką, a jej pisma wykorzystywały mieszankę pism świętych: Biblii, i eksperymentów jako argumentów na poparcie swoich poglądów. Bogactwo i status społeczny jej męża umożliwiły jej dostęp do elity społecznej Anglii. Pierwszy skład jej członków Universal Zetetic Society obejmuje arcybiskupa, generała dywizji, uczonych i wielu innych arystokratów. Z praktycznie wszystkich relacji Lady Blount była sympatyczna i dobroduszna, równoważąc niektórych bardziej kontrowersyjnych członków ruchu Płaskiej Ziemi w tym czasie.

Oprócz pracy w Universal Zetetic Society była także poetką, autorką tekstów i pisała broszury na różne tematy. Elizabeth Blount był postępową myślicielką i humanitarną osobą. Była wegetarianką i – podobnie jak Marjory Johnson – antywiwisekcjonalistką, często używa pracy ‚Earth is NOT a globe’ (Ziemia nie jest globem‚, aby „omówić te tematy w płynnej prozie i wierszach, obok odniesień do swojej pracy jako prezesa Towarzystwa Ochrony od Wyścigu sił Ciemności.

W 1898 r. Lady Blount opublikowała powieść zatytułowaną Adrian Galilio lub Song Writer’s Story, fantastyczną opowieść o arystokratce, która ucieka przed swoim nieszczęśliwym małżeństwem i zmienia się w światowej sławy zwolenniczkę Flat Earth/(Płaskiej Ziemi), która „podróżuje po Europie, wygłaszając skomplikowane wykłady z kosmologii, stworzeniu, prawdziwej miłości i piekle” ‚. (źródło)

Co łączy postać lady Blount z Bianką?..

Jakież było moje zdumienie, gdy kilka lat temu natrafiłam na informację, że w powieści autorstwa lady Blount, właśnie tej z roku 1898 – zatytułowanej Adrian Galilio, znajduje się zarówno postać, która nosi to samo imię (nick), którego ja używam od wielu lat, pisany po polsku Bianka, chodzi o arystokratkę z powieści, zwaną madam Bianka, a także kolejna koincydencja – główny bohater jej powieści, nosi imię Adrian! – a ja imię Adrian nadałam jednemu z bohaterów mojej powieści..

Oto, (poniżej) ilustracja z tej powieści, widać tam postać madam Bianki!.
(Nota bene, w kilku sytuacjach, dwie osoby, które wzajemnie się nie znały, zwracały się do mnie per madam).

źródło: Poster pochodzi z noweli lady Blount: Adrian Galilio

W mojej powieści Stowarzyszenie, ( jak już wspomniałam wcześniej),główny bohater nosi to samo imię, ale na tym nie koniec zbieżności, gdyż w rozdziale XXXII  noweli Adrian Galilio, autorstwa lady Blount: pada bardzo podobne zdanie, jak te będące w mojej powieści Stowarzyszenie..
Przypominam, że moja powieść została oparta na faktach i to zdanie padło kiedyś naprawdę z ust tej osoby, która je wypowiedziała w prawdziwym życiu!

Wreszcie, nosząc nick Bianka, zajmuję się m. inn. zagadnieniem związanym z ujawnianiem prawdy o kształcie ziemi, którym właśnie zajmowala się lady Elizabeth Blount i jej książkowa bohaterka madam Bianka! Jakże to wszystko zdumiewające!

Bardzo chciałabym zrozumieć, w jaki sposób mogło dojść do tych jakże niezwykłych koincydencji. Przypuszczam, że wtedy moje zrozumienie świata posunęłoby się o dalsze rejony, czy też poziomy, albo korytarze tego labiryntu ziemskiej egzystencji, które są ukrywane przed oczami zwykłych ludzi, ale póki co, jestem w tym temacie zdana na własną intuicję, która (już od jakiegoś czasu), podpowiada mi, że nic nie jest w tym świecie takie, na jakie wygląda.

Co do jednego mam zupełną pewność; mianowicie nie mam konotacji ze światem duchów wieszczych, a także nie czuję się podróżniczką w czasie, i z całą mocą zdrowego rozsądku dementuję taką możliwość, aczkolwiek, uznałam, że to dobra okazja, aby przybliżyć na moim blogu postać tej niezwykłej kobiety, lady Elizabeth Blount, również poprzez moją kostiumową ‚podróż w czasie’, w którą udało mi się jakiś czas temu, w końcu wybrać, gdy już wszystkie okoliczności ułożyły się po temu.

Tak więc niniejszym, obok portretu lady Blount, z jej powieści Adrian Galilio, umieszczam i swój skromny ślad z mojej podróży w czasie 🙂
(Nawiasem mówiąc, całkiem swojsko czułam się w tym wystylizowanym stroju, z epoki, w której żyła lady Blount).

  

Podróżnicy w czasie?.. część 2

W jaki sposób moglibyśmy odbywać, ‚podróże w czasie’? Czy już kiedyś pokazano nam taką możliwość? No owszem. Pokazuje się nam takie ‚skoki w czasie i przestrzeni‚ na filmach. Tak więc, gdyby ktoś, kto ma odpowiednie możliwości zechciał ‚zorganizować’ taki plan filmowy, w życiu rzeczywistym, jak to jest pokazywane na filmach, byłyby to plany-filmowe-równoległe do siebie, na dość duża skalę,no to mamy możliwość podróżowania w czasie, zupełnie realnie.

Może ktoś z Gości mojego bloga pamięta taki film z Yulem Brynnerem, pt. ‚ Westworld’ u nas tłumaczony jako ‚Świat Dzikiego Zachodu’?
Przedstawiono tam światy alternatywne, do których można było polecieć ‚na wakacje’. Jeśli ktoś wybrał świat antyczny – leciał właśnie tam, a jeśli średniowiecze, albo dziki zachód, to mógł spędzić czas w tych ‚krainach’. Były one położone całkiem niedaleko siebie, a obsługiwały je roboty wyglądające jak żywi ludzie. Gdy coś się w robotach psuło, to je naprawiała ekipa inżynierów, W którymś momencie roboty zbuntowały się i odmówiły posłuszeństwa ludziom.
Nakręcono remake tego filmu, z Anthonym Hopkinsem, (widziałam jeden odcinek).

A teraz sprawy bardziej zagadkowe.

Kilka lat temu, natrafiłam na dwie wręcz niezwykłe historie, Jedna* dotyczy książki ( a właściwie dwóch nowel), napisanej przez Ingersola Lockwooda, amerykańskiego pisarza i prawnika, jego kariera pisarska i wykładowcy rozpoczęła się ok. roku 1880.

*Na podstawie materiału źródłowego tutaj. 

(Dygresja moja: Materiał zawiera również na początku i w zakończeniu filmu animację ziemi-kuli, która, całkiem dobrze wpisuje się w bajkowo- tajemniczy i nieco mroczny klimat tej opowieści, podsycony również odpowiednim podkładem muzycznym, aczkolwiek możliwe, że nie było to świadomym zamierzeniem autorskim, ( a może było? ).

Nazwisko Ingersola Lockwooda, znane jest z powodu nowel, które popełnił, jedna z nich nosi datę 1892 r. o przygodach pewnego chłopca, który nosi to samo imię i nazwisko , co syn obecnego prezydenta kraju za Wielka Wodą..

Rycina w tej noweli (rysunek(do złudzenia przypomina syna prezydenta z naszych czasów)..
Nowela zawiera opowieść o wizycie w fantastycznych miejscach i przygodach młodego Barona, we wnętrzu ziemi, gdzie spotkał przedziwne istoty, i o zakończeniu tej podróży w czasie, w centrum ziemi. Koncept tej książki wyprzedza daleko czasy, w których została napisana.

W noweli opisującej przygody młodego Barona pomagają mu w podróży manuskrypty Dona , które wskazują portale do ‚świata w świecie’, umiejscowionego gdzieś w północnej Rosji, w zachodniej części Uralu. Co ciekawe, dzisiaj wiadomo, że jest to lokalizacja naturalnych jaskiń, które jeszcze nie były odkryte, (jak się uważa) , w czasach gdy Ingersol pisał swoją książkę. W tej okolicy, uważanej za leżącą ‚poza czasem i przestrzenią’, odkryto starożytne nano-struktury. (Uwaga moja: te nano-struktury zostały przedstawione w filmie z 1 części, pt: 10 evidence of the time machine.

W noweli, chłopiec mieszka w zamku, jego rodzina jest bardzo zamożna, i chce zabezpieczyć finansową przyszłość chłopca. Żadna z nowel nie wspomina o jego odejściu ( w sensie śmierci), oprócz tej wzmianki, że chłopiec znajduje przejście -portal do podróżowania w czasie, w centrum (środku) ziemi. To narzuca spekulacje, że jego rodzina znalazła możliwość podróżowania w czasie.

Ta książka, która tak wybiegła swe czasy, mówi jeszcze o, o miastach pełnych srebra, gdzie wszystko w niektórych strefach jest ze srebra,. Prowadzone są tam rozmowy o strefie, zamieszkiwanej przez przezroczystych, która nazywa się goggle -zone, co brzmi w naszych uszach znajomo, prawda?

Kolejna książka Lockwooda, z roku 1896, nosi tytuł ‚1900 or the last President’ ( 1900 albo ostatni prezydent). Scenariusz książki jest łudząco podobny do wydarzeń, które dotyczyły niespodziewanego wyboru kandydata, który miał male szanse na wygranie, ale mimo wszystko wygrał. Rezydencja książkowego prezydenta jest umiejscowiona dokładnie tam, gdzie obecnie stoi rezydencja obecnego prezydenta!. To tylko niektóre niezwykłe zbieżności postaci i wydarzeń z książek Lockwooda.
Skąd miał taka wiedzę o sprawach przyszłych?
Może brała się ona z przekazów ze świata duchowego? – bo wiadomo też, że Lockwood miał kontakt ze stowarzyszeniami sekretnymi, o okultystycznych konotacjach.( o czym jeszcze wspomnę w dalszej treści)

Dygresja moja: A może prawda o świecie i linii czasowej jest zupełnie inna, niż mogłoby to komukolwiek (niewtajemniczonemu) przyjść do głowy?.. (Patrz moją sugestię wyżej, o światach równoległych, jak-plany-filmowe).

Jest jeszcze więcej koincydencji do spraw współczesnych w tej książce. Nawet taka ciekawostka: Ostatni prezydent z książki ma tyle samo wzrostu co obecny, jeden z jego ministrów ( rolnictwa), nosi to samo nazwisko, co obecny wice-prezydent..

Lockwood był założycielem ‚Titans Society’ (Towarzystwa Tytanów), zrzeszające mężczyzn o wzroście 6 stóp i 2 cale, Tak się składa, że obecny prezydent zza Wielkiej Wody jest właśnie tego wzrostu, miał ten sam wzrost Tesla, i ma jeden ze znanych amerykanskich generałów. To towarzystwo było nazywane unią Tytanów.Autor filmu stwierdza, że są powiązania tej unii ze stowarzyszeniami (sekretnymi).
Autor materiału zastanawia się jeszcze, czy nie ma tu jakiegoś podobieństwa do wydarzeń przedstawionych na filmie ‚Podróż do przyszłości’ .

Ale na końcu w/w materiału pada sugestia, że wiedza Lockwooda może pochodzić raczej z glębokiego zaangażowania w okultyzm, czego Lockwood dał wyraz w swojej ostatniej książce o tej tematyce, i że Lockwood miał powiązania z sekretnymi stowarzyszeniami, wiedzy tajemnej.

W tej książce są fotografie Ingersola Lockwooda, jedna zrobiona w wieku gdy miał 30 lat, a druga gdy miał 60 lat. Autor filmu zauważa, że nie wygląda, aby Lockwood był starszy na tej drugiej, choćby o jeden dzień, a nie był to okres operacji kosmetycznych. Jedyna różnica, to siwa broda na drugiej fotografii. Czy Ingersol, będący propagatorem nieśmiertelności znalazł jej tajemnicę ? – pada pytanie na filmie.

W tej okultystycznej książce autorstwa Lockwooda, (której streszczenia nie będę tu przytaczać), są wymienieni zarówno starożytni bogowie, jak i biblijne postaci, które nie umarły fizycznie. Jest tam również poemat o nieśmiertelnym człowieku.

Uwaga moja:
Biblia mówi, że będą takie czasy, iż ludzie będą chcieli umrzeć, a nie będą mogli..
Obj. 9:6
6. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie.

Niewątpliwie Lockwood miał w jakiś sposób wgląd w przyszłe wydarzenia, ponad 100 lat do przodu, ( lub z naszej linii czasowej – planu, gdzie egzystujemy ). Ale na końcu pada pytanie, czy Ingersol Lockwood był postacią prawdziwą, co się kryje za jego imieniem? Autor materiału analizuje znaczenie imienia, którego pochodzenie ma nordyckie korzenie i oznacza boga związanego z męskością, kultem słońca i prosperitą, umiejętnością kierowania pogodą i klimatem. A nazwisko prowadzi do korzeni kultu wudu, w j. staroangielskim.

Etymologicznie imię i nazwisko Ingersoll Lockwood znaczy: mieszkaniec domu strzeżonego ogrodzeniem, chroniony przez boga-światła. Jego przywództwo jest ordynowane z boskiego źródła.

Autor materiału docieka, na ile wiedza Lockwooda była dana mu przez Boga, czy wynikała raczej z jego okultystycznych powiązań, i jaki to wszystko ma związek z postaciami, z historii oraz żyjącymi współcześnie, które dysponowaly dokumentami Tesli.

c.d.n.

Podróżnicy w czasie?.. część 1.

Podróże w czasie to fascynujący temat. Bywa sugerowane, że mogą się one odbywać między wymiarowo, (można dywagować co miałoby to oznaczać), w te i wewte, filmy z gatunku fiction wychodzą na przeciw tym, których wyobraźnia sięga poza czas i przestrzeń, (albo, których wyobraźnia jest ukierunkowywana na konkretne myślenie), a na portalu youtube, co rusz można spotkać materiały o tej tematyce.

Co podpowiada zdrowy rozsądek? To, że gdybyśmy się mogli fizycznie cofnąć w czasie, to spotkalibyśmy ludzi, którzy fizycznie już umarli (przeszli do określonych miejsc w wieczności), a ich ciała spoczywają, w takiej czy innej formie tam gdzie zostały złożone, lub obróciły się w proch, i czekają na dzień zmartwychwstania.Czy zatem to rzeczywiste podróże w czasie są możliwe? Zachęcam do samodzielnych przemyśleń w tym temacie.

Nie wnikając w radosne datowanie, w majestacie tak zwanej nauki, gdzie mamy do czynienia z liczbami wyssanymi z kosmicznego palca, co do pewnych artefaktów, niektóre prezentują się całkiem zagadkowo, jak na przykład w tym materiale, pt:10 EVIDENCE OF TIME MACHINE

Ale czy to nie wygląda tak, jakby jakieś nieznane siły, chciały nas na siłę przekonać o istnieniu możliwości podróży w czasie? W końcu trzeba brać pod uwagę, że istnieje  magia i triki, zaimplementowane na ziemi przez upadłe byty, (jak ujawnia to Księga Henocha), które już w starożytności wprawiały ludzi w zdumienie, a i dzisiaj można spotkać różnej maści, ( stopnia wtajemniczenia), magów i magików, dla których czynienie rzekomych cudów i podstępnych oszustw jest możliwe, z pomocą sił z ciemnej strony mocy.
Przed wiarą w fałszywe, rzekome cuda i w podstępne oszustwa przestrzega Biblia*.

Jak do tej pory do największych zagadek o nieznanym charakterze, sugerującym ‚cofanie lub wybieganie w czasie’, osobiście zaliczam historię statku Philadelphia, ale zważywszy na siły, o których przeciętni ludzie nie są informowani, w tym siłę elektromagnetyczną, anomalia, która wystąpiła w tym konkretnym przypadku (o ile wyglądało to tak, jak nam to pokazano), dla niektórych straszliwa w skutkach, jest niewytłumaczalna..

Mam tu na myśli to, w jakim stanie znaleziono marynarzy, gdy statek stał się widzialny ponownie, ich różne części ciała były jakby scalone ze strukturą statku. Nie podaję linka do konkretnego materiału, bo widziałam kilka; (są do odnalezienia w sieci dla ciekawych), ale w żadnym z nich nie jest tajemnica tego wydarzenia wyjaśniona. Sugestie są różne, ale nie wiadomo, co się naprawdę wydarzyło, oprócz budzących grozę, naocznych rezultatów tego wydarzenia.

Na świecie , mają miejsce różne bardzo dziwne, czasami po prostu niewiarygodne wręcz wydarzenia, o których krążyły opowieści od dawien dawna, ale teraz ludzie mają przy sobie telefony i są kamery, więc niektóre z tych wydarzeń udaje się wyłapywać na gorąco, polecam ten przykładowy materiał:

Zobaczymy tam migawki z tak zwanego zatrzymania matriksa, (tak jest to zjawisko określane przez obserwatorów), zatrzymany ptak – sama widziałam takie zjawisko – grupę ptaków, zatrzymaną w powietrzu, jak również widziałam zatrzymany samolot.
To zjawisko zwane jest też zamrożeniem osób lub zwierząt, i zobaczymy ich kilka w tym materiale, jak i inne ciekawe zjawiska.

Po zapoznaniu się z różnymi materiałami, mam pewne przemyślenia na temat ludzi-robotów. (W wolnej chwili postaram się o tym napisać).

c.d.n.

——————————-
*2 Tes. 2:7-12
7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
8. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
9. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
10. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
11. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
12. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.

Przebłyski przyszłości?.. część 2.

Potem Jezus powiedział: – znam twoją matkę, a następnie rzekł: – Wezmę cię do innego miejsca, wziął mnie za rękę.
Następną rzeczą, którą powiedział mój syn, było, że gdy Jezus wziął go za rękę, to poleciał w powietrze, w chmury. Powiedział;: chmury wyglądały jak małe kuleczki bawełny. Powiedział: leciałem do góry, coraz wyżej , minąłem przestrzeń i minąłem wszystko.
Widział jakby planety w tym, leciał w górę dalej i dalej, i Jezus zabrał go do miasta*.

Powiedziałam – do miasta? Co to było za miasto?

Powiedział: – Wszystko było tam jakby skrystalizowane , jakby z kryształu, i świetliste**, a ulice były wyłożone złotem***, bardzo świeciły i mieniły się. Było tam wiele posiadłości, wszystkie mieniły się światłem, wyglądały jak duże, zamki, takie piękne. I wszystko, wszystkie kolory są piękniejsze niż tu na ziemi, i mówił; kwiaty były ogromne, tak, że można byłoby na nich usiąść. Mamo, – mówił – było tam dużo aniołów, były piękne, niektóre miały skrzydła , inne nie. Było tam też dużo malutkich dzieci, i nie mogłem zrozumieć, czemu tam tyle dzieci się znajdowało.

Byli tam też opiekunowie tych dzieci, którzy się nimi zajmowali, do czasu, aż ktoś z ich rodziny nie przyszedł tam, by się nimi zająć.Powiedział; że w niebie są przydzieleni pracownicy do wszystkich spraw. Potem powiedział: wszyscy są tam kochający, jak w jednej wielkiej kochającej się rodzinie. Powiedział: Mamo, nigdy w całym swoim życiu nie czułem w jakimś miejscu tyle miłości. Powiedział też: Mimo, że cię kocham, to nie chciałem wracać, byłem taki szczęśliwy, otaczała mnie miłość, mogłem latać, a gdy jakaś myśl pojawiała się w mojej głowie, i byłem czegoś ciekawy, to się działo, odpowiedź pojawiała się w mojej głowie automatycznie. To było tak, że jak jesteś w niebie, to myślenie natychmiast ulega transformacji i masz taki umysł, jak Jezus. Masz natychmiast moc i możliwość czynienia różnych rzeczy.

Następnie zapytałem ‚rockendrolowca’ – Jezusa: Co sie stanie z moją mamą, bratem i z wszystkim?
On (Jezus) pokazał mi przyszłość, pokazał, że na ziemi wybuchnie trzecia wojna światowa. On (Jezus) powiedział: twój brat zostanie powołany do armii, i podąży złą drogą życia, co się odnosi do mojego syna Daniela ( zrobiłam osobny materiał o tym), dalej mówił: że brat podaży złą drogą życia, ale zorientuje się, ze zrobił źle na koniec, ( w końcu).
Zapytałam: Dobrze, a gdzie ja będę , podczas trzeciej wojny światowej? – Powiedział: ciebie nie będzie wtedy na ziemi, będziesz już wtedy w niebie.

Najwyraźniej będę w niebie, zanim to się stanie. a jeśli chodzi o trzecią wojnę światową, to nie jest to, o co ludzie powinni się martwić, Mamo; – powiedział, – nadchodzi coś naprawdę złego, a ja powiedziałam, – och, naprawdę? Co to jest? I powiedział, że to nadchodząca wojna demonów jest najgorszym, demonów (pod postacią) obcych (alien). Tak właśnie nazwał je : demonami obcych. Powiedział, że to te istoty, to demoniczne istoty typu obcy. I powiedział, że były złe i że oni byli częścią armii szatana, i że szatan będzie prowadził wojnę na tym świecie i będzie próbował zniszczyć wszystkich tutaj.

I powiedział, że trzecia wojna światowa będzie czymś złym , ale będzie ona niczym, niczym, w porównaniu z wojną, która nadchodzi ze strony tych demonicznych bytów obcych.
Powiedział, że zamierzają przyjść na ziemię i spróbować ją zniszczyć, i oni będą jeść ludzi.
Tak mi powiedział. Powiedział, że zamierzają jeść ludzi, te demoniczne byty, demony jako obcy, i jak wiecie, nie ma obcych, przedstawią się jako obcy (uwaga moja: rozumiani jako kosmici), ale są demonami; powiedział: byli demonami:, nazwał je demonicznymi alienami, ale powiedział, że to demony, istoty pochodzące od szatana, a on powiedział, że będą prowadzić wojnę na tej ziemi i będą jeść ludzi.

Byłam pod ogromnym wrażeniem (uwaga moja: matka chłopca użyła tu określenia: – oh wow), tego co doświadczył mój syn i o czym mi opowiedział.. I co jest tak dziwne, że mój drugi syn, nie miał brata przez tyle lat, bo jak wiecie, ( starszy – uwaga moja) umarł wiele lat temu. Mam na myśli, że minęło ponad 16 lat,
A to, co zabawne.., nie, nie śmieszne, tak naprawdę to nie jest śmieszne, jest to że mój syn (ten młodszy- uwaga moja), przyłączył się do wojska, więc to się zgadza. Nie ma go teraz w wojsku, ale on był, więc to jest dokładnie zgodne z tym, co mój syn (ten starszy – uwaga moja), powiedział mi o tym, co się stanie.
Mam więc przeczucie, co się stanie, bo mój syn, już był kiedyś w armii, a zostanie powołany, gdy rozpocznie się trzecia wojna światowa, więc chciałam się tym z wami podzielić.

Myślę, że dzieci, (powiedział, że tam jest wiele dzieci), myślę, że są to abortowane dzieci kobiet, które dokonują aborcji. To są wszystkie dzieci, które są abortowane, i są pracownicy (opiekunowie), którzy opiekują się tymi dziećmi, dopóki ktoś z ich rodziny nie przybędzie. W każdym razie chciałam się z wami tym podzielić.
I – och, zapomniałam wam powiedzieć, że mój syn powiedział, że w końcu umrze, kiedy jego misja, jego misja, zadanie na ziemi, zostaną zakończone i wcześniej nie wiedziałam, co to znaczy, dopóki nie przyszedł dzień, w którym umarł.

Kiedy umarł w wieku 13 lat, przyszło wielu z jego szkoły, i wielu płakało;- twój syn, był najmilszym dzieckiem, jakiego kiedykolwiek poznaliśmy, twój syn był taki wspaniały, i na nabożeństwie, opowiedziano świadectwo mojego syna o jego życiu, o tym, jaką był osobą, ponieważ był naprawdę dobrym dzieckiem, że był niezwykły, i tego wieczoru 13, 14 dzieci wystąpiło do ołtarza i oddało swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a więc mój syn, wypełnił swą misję po śmierci, ponieważ 14 dzieci zostało ocalonych (zbawionych), dzięki jego świadectwu, z powodu jego życia, był dobrym dzieckiem i oddał swoje serce Jezusowi, gdy był małym chłopcem i miał tak dobre serce, i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć go ponownie w niebie.

Chcę wam o tym powiedzieć, że pewnego dnia powiedziałam, że miałam sen, że moje zadanie tutaj na ziemi zostało wykonane. Cóż, tak jest i wciąż robię filmy-wideo, ale to dlatego, że chciałam się tym z tobą podzielić, że kiedy umrzesz, idziesz do nieba lub do piekła, musisz dokonać wyboru. Jeśli nie znasz Jezusa Chrystusa, dziś poproś Go do swojego serca, a Jezus przyjdzie do twojego serca i wybaczy ci twoje grzechy, On to uczyni.
Niech Bóg cię błogosławi i miej oczy skierowane na Jezusa.

———————–
*Hebr. 11:8-8. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
9. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy.
10. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.

Hebr. 11:13-13. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi.
14. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają.
15. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;
16. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.

**Obj. 21:9-9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.
10. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
11. Mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ.

***Obj. 21:21. A dwanaście bram, to dwanaście pereł; a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło,

Przebłyski przyszłości?..

Tytułem wstępu:
To niezwykłe świadectwo trochę się odczekało, ( miałam je przetłumaczyć już wcześniej, gdy trafiłam na nie ponad dwa lata temu, a nosi ono datę 22 stycznia 2017 r), ale obecnie mam wrażenie, że nie powinnam już dłużej z tym zwlekać.
Biblia zachęca, aby rozsądzać ( oceniać) te sprawy, które pochodzą spoza sfery materii, w sposób duchowy, dlatego ostrożnie podchodzę do tego rodzaju relacji, których jest dość sporo, począwszy od spopularyzowanych przekazów typu ‚Nostradamus’, albo mniej znanych.
To, na co zwracam uwagę, musi korelować z przekazem biblijnym, a także możliwymi do zweryfikowania informacjami spoza bezpośredniego źródła biblijnego, nie stojąc z nim w sprzeczności.
Za taki właśnie uznaję materiał, którym dzielę sie poniżej.

Tak się składa, że jakkolwiek każdy z nas na swój sposób, ale jednak z pewnością to odczuwa, że nic już nie jest takie jakie było jeszcze całkiem niedawno, gdy każdy z nas był zaabsorbowany swoim, jakby się mogło wydawać normalnym życiem.
Jesteśmy w większości pokoleniem, które nie przeżywało horroru wojen, głodu i tułaczki, chociaż żyją jeszcze nieliczni z tych, którym udało się przetrwać nieludzki czas tyranii poprzednich wojen i dyktatur, i dzielą się oni swoim świadectwem historii.

Życzeniem większości normalnych ludzi jest po prostu żyć normalnie, pracować, wychowywać następne pokolenia i troszczyć się o nie, jak najlepiej to możliwe.
Ale czy powinniśmy zapominać, odurzeni ułudą chwilowego i jakże ulotnego dobrobytu, że za dziejowym węgłem, mogą czaić się wydarzenia, na które my, zwykli ludzie, nie mamy wpływu, i o których nikt nie rozmyślał w kategoriach, że mogą zadziać się naprawdę, a które mogą przyjść nagle i niespodziewanie, podczas gdy nie będziemy do nich przygotowani?

Czy jednak można się przygotować na coś, co przerasta wyobraźnię przeciętnego człowieka?
W jaki sposób można byłoby ukryć się przed tym, co gotuje nam bliżej nieokreślona czasowo przyszłość, a o czym informuje materiał, który nosi oryginalny tytuł: Shocking testimony of a ten year old boy who went to heaven and saw the near future / Szokujące swiadectwo 10-cio letniego chłopca, który poszedł do nieba, i zobaczył niedaleką przyszłość.


Oto w/w materiał w moim tłumaczeniu:
Witajcie bracia i siostry, chcę podzielić się przeżyciem, przez które przeszedł mój starszy syn, w obliczu śmierci, gdy miał 10 lat, a który zmarł w wieku 13 lat.
Wiem, że zobaczę go ponownie w niebie.
Chciałabym opowiedzieć o jego przeżyciu w obliczu śmierci, przez które przeszedł, zanim odszedł. Podczas tego przeżycia , w wieku 10 lat, był on martwy przez 40 minut, (nie przez 4 minuty(,,) . Stało się to podczas jego utonięcia. Tak jak powiedziałam, nie żył on przez 40 minut.
Kiedy przywrócili go do życia, (uwaga moja: najprawdopodobniej chodzi o reanimację), powiedzieli, że mój syn będzie ‚rośliną’, ponieważ był bez dostępu tlenu tak długi czas, bo 40 minut, i powiedzieli, że nie ma takiej możliwości, aby mógł być on ponownie normalny.
Oczywiście wszyscy wiemy, że Bóg może uczynić wszystko, tak?

Lecz mój syn nie był w stanie ‚ śmierci mózgu’ (uwaga moja: chodzi o to, że nie sprawdziły się rokowania, że będzie w stanie rośliny), bo po pięciu dniach wspomagania jego funkcji życiowych, jego umysł był w stanie zupełnego zdrowia, aczkolwiek jego płuca i serce nie, co spowodowało, że jego życie zakończyło się trzy lata później, gdy miał 13 lat.

Teraz przekażę Wam, to, co dokładnie, powiedział mi mój syn, po tym gdy umarł i następnie został przywrócony życiu. To, co przekazał mi w szczegółach. Oto, co powiedział.
Mamo, gdy byłem zanurzony w wodzie, zobaczyłem tego faceta , idącego w moją stronę. Był ubrany w białą szatę i miał długie , kręcone włosy, a jego oczy były jakby złote, miał jakby złoty pas, otaczający jego talię.
Zapytałam , kto to był? – odpowiedział: myślę (pomyślałem), że to był Jezus, taki rockendrolowiec.
Powiedziałam: rockendrolowiec? (śmiech matki) – odpowiedział, – tak, wyglądał jak jakiś rockendrolowiec, z powodu długich włosów.
Mama wyjaśnia; – Jak wiecie, to pochodziło od 10 letniego chłopca, a jak wiadomo, dzieci mają wyobraźnię i czasami nie wiedzą , jak oddać słowami, to co widzą.
Potem powiedział: ja myślę, że to był Jezus, a pod koniec tego (uwaga moja:matka powiedziała w tym miejscu słowo dream- chodzi o całe to zdarzenie), jej syn powiedział: -Wiem, że to był Jezus.

Następne, co się wydarzyło, to gdy (chłopiec) był w wodzie, i widział Jak zbliża się do niego (Jezus), obok niego otworzyła się w wodzie czarna dziura, z której wydostała się jakaś brzydka istota, która próbowała go (chłopca) pochwycić.
Jezus powiedział wtedy, idź i kopnij go w zęby, śmiało, kopnij go w zęby.
Więc tak zrobił, i istota z okrzykiem -eeee! wróciła z powrotem do dziury, która się zamknęła.

c.d.n.

Znak bestii – coraz bliżej?.. – aktualności

Okazuje się, że kolejny scenariusz przewidziany dla nas maluczkich, może być jeszcze bardziej surrealistyczny, niż moglibyśmy sobie to wyobrażać, i już same nazwy wprowadzają w nastrój, jak z najczarniejszego horroru, którego czerń rozświetlić ma luminescencja z piekła rodem, i jak na takie pochodzenie przystało, ze stosowną piekielnie brzmiąca nazwą: LUCYFERAZA:

Materiał, na który zapraszam to najświeższa produkcja z kanału Detektyw Prawdy, nosząca budzący grozę tytuł: Gates chce wszczepić ludziom Lucyferazę. Enzym w postaci kropki kwantowej. i zapewniam, jest to materiał wart obejrzenia.

Oto screen z w/w materiału:

A oto również dzisiejszy materiał od w/w Detektywa Prawdy. pt.:Jakie mam podejście do nadciągającego zła i co mówi biblia?


Znak bestii* – coraz bliżej?..

bestii* – w innych tłumaczeniach ‚zwierzęcia’.

Obj. 13:15
15. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

Obj. 13:16-17
16. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
17. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

Obj. 14:9-13
9. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
10. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
11. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.
12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.
13. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

Polecam gorąco materiał, pod tytułem: Znak Certyfikacyjny ID2020 prologiem do Znaku Bestii. w którym został omówiony temat tak zwanej tożsamości certyfikowanej (cyfrowej), i czego to kuriozum będzie wstępem, oraz do czego finalnie zmierza.

Autor** w/w materiału, który od dłuższego czasu, ( co wynika z wypowiedzi na jego kanale), studiuje temat biblijnej księgi Apokalipsy, nie waha się stwierdzić, że jesteśmy już jej uczestnikami, a wydarzenia , w tym te najnowsze, które objęły cały świat, unaoczniają, że jesteśmy już bliżej, niż dalej tego, co zostało zapowiedziane w Biblii, (a dot. omawianego  tematu).

Dlaczego oficjalny, tak zwany świat chrześcijański, nie porusza tego tematu, albo jeśli to robi, to w zupełnym oderwaniu od przekazu biblijnego? O tym dowiemy się z w/w materiału, jak również z materiału, który już jakiś czas temu polecałam na moim blogu, a noszącym tytuł: Znamię bestii, który niniejszym ponownie polecam.

Jako bonus proponuję utrzymany w tej apokaliptycznej tematyce, film fabularny dla posiadających mocne nerwy. który został ponownie zaprezentowany na portalu you tube, ale nie mam pewności, jak długo będzie on dostępny, bo już kilka razy bywał usuwany.
Film nosi tytuł New World Order (Nowy Porządek Świata), posiada napisy, tłumacz automatyczny.

—————————————–

**Autor – na portalu you tube prowadzi kanał : DetektywPrawdyTV , w większości mogę się zgodzić z tym, co mówi, ale nie z wszystkim, gdyż nie zgadzam się z opinią, która wyraził w jednym z materiałów,
tutaj , w 16 min 30 sek cytuję:

 ‚Między nami mówiąc to jest taka część, która zajmuje się rzeczami nieistotnymi, jak jacyś tam, malutka część, ja takich ludzi nie wpuszczam do siebie w komentarzach, takich którzy, no nie wiem , powiedzmy zajmują się reptylianami, wiecie, czy tam forsują, zgłębiają temat mocno, temat płaskiej ziemi, tak, jakby nam to miało pomóc w życiu, tym teraz w nowej rzeczywistości. Jeżeli ktoś uważa, że ziemia jest płaska, niech sobie tak dalej uważa, ale niech nie robi czarnego pijaru innym, ja nie nie bronię tego, żeby ktoś sobie nazywał , żeby ziemia.., był przekonany, że ziemia jest płaska.’

Cóż, ta wypowiedź wskazuje, iż Detektyw Prawdy nie zbadał jeszcze dokładnie zagadnienia związanego z oszustwem heliocentrycznym, ale jeśli przypadkiem lub nie (przypadkiem), trafi na mój blog, to gorąco go do dociekliwości w w/w temacie zachęcam, gdyż prawda jako taka jest istotna w każdym temacie , i jeśli robi czemukolwiek w/w czarny pijar, to tylko kłamstwu. Kłamstwu, które ma znaczenie kluczowe , w kładzeniu podwalin pod coraz bardziej ujawniające się zwiedzenie z udziałem bytów, anonsowanych przez różnorakie produkcje z gatunku sf.

p.s.

(Najnowszy materiał na kanale DetektywPrawdyTV, który również skłania do refleksji).

Primaaprilisowy psikus?..

W dniu dzisiejszym, przekonałam się, że niewiele trzeba wyobraźni, aby poczuć się jak gwiazda filmowa, na planie filmu, o hipotetycznym tytule: ‚Nikomu Nie Mów, w Co Wierzysz..‚, a stało się to po wymianie korespondencji z portalem youtube, – (przy czym nie wiem, czy to odpowiadała maszyna sztucznie usiłująca myśleć, czy człowiek, ), w każdym razie portal youtube, po tym, gdy poinformowałam tenże portal, iż dnia 1 kwietnia br., niejaki ‚Michael z Białorusi’ zhakował mi moje konto na youtube, podjął decyzję,  że postanowiono utrzymać zawieszenie mego konta..! co zakrawa na absurd sytuacyjno-ideologiczny.

Bo dlaczego, to ja zostałam ukarana zawieszeniem konta, skoro to jakiś haker mi się na nie włamał??

Gdybym wypisywała nie wiadomo co, albo plotkowała o nie wiadomo kim, albo obrażała ludzi, ale ja wypowiadałam się głównie w tematach dotyczących kwestii wiary chrześcijańskiej, zachęcając Czytelników do czytania Biblii!..

Niestety, na dalszą korespondencję – youtube zapowiedział , iż  nie będzie odpowiadał.

No i spotkał mnie na youtube podobny los, co onegdaj na portalu dyskusyjnym, gdzie dostałam bana permanentnego, z kosmiczną datą wylotu w przestrzeń niebytu i to dwukrotnie, gdyż za pierwszym razem, zdaniem decydujących co powinnam pisać a czego nie, nie doceniłam, należycie ikony literatury sci-fi , a za drugim razem, ( po tym, gdy w akcie łaski przywrócono mi możliwość pisania), dostałam bana permanentnego już na ‚ament’. gdyż ośmielałam się tamże prezentować inny, niż heliocentryczny punkt widzenia, oraz biblijne rozumienia świata.

Mogłabym założyć nowe konto na portalu youtube, ale przecież nie o to chodzi, co mam nadzieję rozumieją wszyscy myślący, ( co do maszyn sztucznie usiłujących myśleć nie mam pewności).

Przy tej okazji napisze tutaj komentarz, który chciałam wczoraj umieścić pod jednym z tematów, ( no ale z powodu zablokowania mojego konta, nie mogłam).

Pan Jezus prawdziwie wstał z martwych! Syn Boży Jezus Chrystus, był nie tylko człowiekiem, przez czas swej ziemskiej egzystencji, gdy uniżył samego Siebie, aby dokonać wiecznego odkupienia, lecz jest Bogiem, i jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem, a każdym, kto w Niego wierzy.
Prawda o Stwórcy i stworzeniu, w tym o początkach ludzkości, i o tym, jak zło podstępnie zawładnęło światem, i jaki będzie tego koniec, jest ciągle dostępna dla tych, którzy jej szukają. Zachęcam do czytania Biblii.