Przebudzator bez tytułu*- część 6.

* (tymczasowo).

Autor materiału filmowego, ( tytuł filmu  w cześci 7 i ostatniej), z którego czerpałam info do tego artykułu, po przeanalizowaniu zanotowanych i zachowanych, (aczkolwiek, jak już zostało to wspomniane wcześniej, nieznanych powszechnie), relacji historycznych, dochodzi do konkluzji, że pomiędzy 66 a 70 rokiem AD, Jezus wypełnił słowa zapisane w Mat. 25:31-31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
32. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

33. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.

Stalo się to , gdy przyszedł w chwale, ze swymi aniołami na obłokach, i zasiadł na swoim tronie, by sądzić 12 plemion Izraela, miasta i okolice przez nich zamieszkane. Oddzielił owce – Żydów i wierzących z pogan, którzy wierzyli w Niego, od kozłów – Zelotów i Żydów, którzy Go odrzucili, usiłując ratować świątynię, ogłaszając Jezusa fałszywym prorokiem, i że On nie jest Mesjaszem.

Ap.Paweł zapowiedział, że ci, którzy zasnęli w Chrystusie, powstaną pierwsi:
1 Tes. 4:16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
Dlatego ci, którzy zasnęli przed rokiem 66, powstali pierwsi i spotkali się z Jezusem w chmurach ,(na obłokach), gdy nadszedł On w roku 66AD.
Paweł powiedział również, ze ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego.
1 Kor. 15:50. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.

Dlatego uczniowie Jezusa, którzy odeszli po 66 roku, zostali przemienieni, w jednym momencie, w oka mgnieniu, i zostali pochwyceni na obłoki, na spotkanie z Jezusem, i nie zostali pogrzebani w grobach, jak uczniowie, którzy odeszli przed rokiem 66AD.
Do tego wydarzenia odnoszą się wersety:

1 Kor. 15:54. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!
55. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?

To wydarzenie było wypełnieniem zapowiedzi z Mat. 19:28. A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich.

Jezus wypełnił pierwsze przymierze ST, i zapoczątkował nowe przymierze NT, zasiadł na tronie w chmurach, sądząc Izraela, a także dał prawo sądzenia 12 swym uczniom, siedzącym na 12 tronach, co ( biorąc pod uwagę w/w zapisy historyczne), wydarzyło się w latach 66-70AD.

W Hebr.9;8 czytamy:
8. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek;

W w/w materiale pada sugestia, że tylko wtedy, gdy tabernaculum (przybytek, miejsce najświętsze z najświętszych w świątyni) został zburzony, zostało otwarte drzwi do świątyni w niebie.
To miejsce (portal) znajduje się dokładnie nad miejscem, gdzie stała druga świątynia w Jeruzalem , to było dokładnie to miejsce, gdzie Jakub zobaczył aniołów zstępujących i wstępujących po drabinie do nieba. I to jest napisane tutaj:
1 Moj. 28:17. Zdjęty trwogą rzekł: O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba.

Wniosek końcowy, który pada w w/w materiale:
Podobnie jak Żydzi odrzucili prawdę o pierwszym przyjściu Jezusa Mesjasza w ciele, tak chrześcijanie, ( nominalne) chrześcijaństwo odrzuciło prawdę o drugim przyjściu Jezusa na obłokach (parousia), w latach pomiędzy 66 a 70 rokiem AD. Również ci chrześcijanie, ( mowa o funkcjonujących w oparciu o wiarę, że nie nastąpiło jeszcze drugie przyjście Jezusa), cofają się z powrotem w funkcjonowaniu do starego przymierza (ST), w taki sposób, jak było to za czasów pierwotnego kościoła.

Zarówno jedni, jak i drudzy, żyją przeszłością. Jedni w niecierpliwym oczekiwaniu na ich Mesjasza, drudzy w niecierpliwym oczekiwaniu na drugie przyjście Chrystusa na obłokach i pochwycenie.

c.d.n.

Przebudzator bez tytułu*- część 5.

* (tymczasowo).

Biblia zawiera słowo parousia w pismach greckich, gdy jest mowa o ‘drugim przyjściu Jezusa na obłoki z Jego aniołami’;

Słowo parousia , w Grecji było używane, odnośnie przybycia generała zdobywcy, imperatora, lub wysoko stojącej persony, w oficjalnej hierarchii miasta. To słowo uwzględnia takie przybycie, w jakiejś rozciągłości czasowej.

W antycznym świecie to słowo sugeruje, że król, generał, lub wysokiej rangi oficjel, który przybył, mógł przebywać ze swymi zastępami i orszakiem, poza goszczącym miastem.

Mieszkańcy takiego miasta otwierali bramy miasta, i wychodzili na zewnątrz, aby powitać gościa, a następnie eskortowali go do swojego miasta.

Zwykle jest tak, że gdy jest mowa o drugim przyjściu Jezusa (parousia) , to pojawia się wtedy wyobrażenie tego przyjścia, jako jedno wydarzenie, że Pan Jezus ukazuje się na chmurach ten jeden raz.
Tymczasem słowo parousia , odnosi się do dłuższego pobytu, i rozciągniętej w czasie, obecności.

Dlatego wizja armii i żołnierzy, z roku 66AD, wspomniana przez wymienione źródła historyczne, była relacjonowana aż do roku 70AD , gdy świątynia została zburzona, a także został pojmany lider zelotów Jan Gischala.

Tak więc drugie przyjście Jezusa parousia miało miejsce pomiędzy 66-70 AD, podczas pierwszej żydowsko-rzymskiej wojny.

1 Tes. 4:15-17
15. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

W roku 66AD, tuz po tym, jak rozpoczęło się żydowskie powstanie, i krótko po tym, gdy obserwowano żołnierzy i ogniste rydwany w chmurach, cezar Neron, był w Grecji podczas budowy kanału korynckiego. W tamtym czasie, były widziane masowe zmartwychwstania/ porwania na obłoki, tych, którzy umarli, (zasnęli), w Chrystusie.

Odnośnie budowy tego kanału, Cassius Dio napisał:‘ Kiedy pierwsi robotnicy dotknęli gleby, trysnęła z niej krew, rozległy się jęki i ryczenie, i ukazało się wiele fantomów (duchów). Neron sam chwycił motykę, i przerzucił nią sporą ilość ziemi, czym zmusił resztę do naśladowania go.‘(Cassius Dio, Roman History 63,16)

Swetoniusz opisując to samo wydarzenie, zauważył, że gdy Neron wbił się w glebę, dał się słyszeć głos trąby.(Suetonius, :Lives of the Twelve Ceasars. 6;19)

To, że trąba była słyszana, podczas momentu zmartwychwstania umarłych, jest jasnym wypełnieniem 1 Kor. 15:52. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.

Zarówno drugie przyjście Chrystusa, jak i zmartwychwstanie, zostało historycznie zauważone i zanotowane, a rozpoczęło się podczas rewolty żydowskiej w latach 66AD.

c.d.n.

Przebudzator bez tytułu*- część 4.

* (tymczasowo).

Jan. 21:20-23
20. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda?
21. A Piotr widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym?
22. Rzecze mu Jezus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną!
23. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, ze ów uczeń nie umrze; wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego?

Pierwsza część Księgi Objawienia, została skierowana do 7 społeczności wywołanych ze świata, w Azji Mniejszej, przed rokiem 70 AD.

Jan przekazał ostrzeżenie do ówczesnych wierzących, które przekazał mu w objawieniu Pan Jezus, że Jego przyjście jest szybkie, że zobaczą Go również ci, którzy Go przebili.
Obj. 1:7-11
7. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.
8. Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

9. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie.
10. W dzień Pański wpadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił:
11. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei.

W 62 roku AD , brat Jezusa Jakub oznajmił skrybom (uczonym w Piśmie) i faryzeuszom, że obecnie Jezuszasiada w niebie, po prawicy wielkiej Mocy, i zamierza niedługo przyjść na obłokach nieba.’ (Hegesippus cytowany przez Eusebiusza, Ecclesiastical History, Book II,XXIII)

Za to został przez wymienionych wyżej zabity, gdyż to, co mówił, wzmocniło wierzących w Jezusa, w wierze.

Jak to widać z zapisów historycznych, w roku 62, iż Jakub zaświadczył, że drugie przyjście Pana Jezusa na obłokach, mogło mieć miejsce w bardzo bliskiej przyszłości.

Drugie przyjście zostało odnotowane przez trzech znanych i uznanych historyków: Józefa, Tacyta i Euzebiusza.

W roku 66 AD, tuż przed rozpoczęciem pierwszej wojny żydowsko- rzymskiej, Józef relacjonował: ..zanim zaszło słońce, rydwany i oddziały żołnierzy, w ich uzbrojeniu, były widziane na biegnących obłokach i otaczały miasta.

Tacyt napisał: ‘ Na niebie pokazały się walczące armie, w błyszczącym, mieniącym się uzbrojeniu.’

Euzebiusz przekazał: ‘Tuż przed zachodem słońca, rydwany i uzbrojone oddziały były widziane, nad całym regionem, w powietrzu, kołujące w chmurach, i okrążające miasta.’

Cytat z łacińskiego dokumentu: Pseudo-Hegessipus, rozdział 44: ‘ Także po wielu dniach, postać o wielkich rozmiarach pojawiła się, tak jak to ujawniają żydowskie księgi, i przed zachodem słońca, ukazały się nagle i były widziane rydwany w chmurach, walczące w bojowym szyku, które napierały na miasta całego regionu Judei.

W historycznym, żydowskim dokumencie z X wieku; ‘Sepher Yossipon’, te anielskie armie w chmurach , widziane w roku 66, zostały wyjaśniane (wytłumaczone), następująco:‘ Ponadto w tamtych dniach, były widziane rydwany ogniste i postać na koniu, z wielką mocą pędzącego, poprzez niebo (przestworza),i tuż nad powierzchnią ziemi, walczącego przeciwko Jeruzalem i całemu regionowi Judei, wszystkie te konie były ogniste, i ich jeźdźcy również byli ogniści.

Yossipon nadmienia również fakt, że ta anielska armia z nieba, złożona z tej ognistej kawalerii, była literalnym wypełnieniem słów z 2 Tes. 1:7-8
7. A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej,
8. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.

Staje się widoczne, że tak, jak większość pism (manuskryptów) ST , była zapowiedzią pierwszego przyjścia Mesjasza, tak ewangelie i listy apostolskie NT, były nakierowane na przekaz o drugim przyjściu Jezusa i spotkaniu z Nim na obłokach.

Zarówno apostoł Paweł, jak i społeczności wierzących , rozsiane po różnych miejscach antycznego świata, spodziewali się powrotu Jezusa, jeszcze za życia ich generacji, i biorąc pod uwagę powyższe ; – On powrócił!.

c.d.n.

Przebudzator bez tytułu*- część 3.

* (tymczasowo).

Co o drugim przyjściu Pana Jezusa napisano w historii, która nie jest upowszechniana.
W poniższym opracowaniu posłużyłam się m.in. info z materiału , podlinkowanego w dalszej części.

Oto kilka intrygujących wersetów, które były zapowiedziami powtórnego przyjścia Jezusa, gdy Jezus mówił do swoich wybranych uczniów – apostołów, o nadchodzących dla nich zadaniach i prześladowaniach, które na nich czekały:

Mat. 10:22. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
23. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.

Mat. 16:27-28
27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.
28. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.

Jezus oznajmił swoim uczniom, że świątynia zostanie zburzona, nie zostanie z niej kamień na kamieniu,

Mat. 24:1-51
1. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni.
2. A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.
3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

4. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.
5. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

6. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.
7. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.
8. Ale to wszystko dopiero początek boleści.
9. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.
10. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.
11. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu,
12. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
13. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
14. I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa
16. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;
17. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;
18. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
19. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.
20. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.
21. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.
22. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

23. Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
24. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
25. Oto przepowiedziałem wam.
26. Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie.
27. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
28. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.
29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.
30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,

31. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
32. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.

33. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
34. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

i dalej aż do wersetu 51.

Jezus mówił uczniom:

Łuk. 21:20-32
20. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie.
21. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego.
22. Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.
23. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem,

24. I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.
25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.

29. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
30. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko.
31. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.
32. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.

c.d.n.

Przebudzator bez tytułu*. Część 2.

* (tymczasowo).

Jak już wiadomo moim Czytelnikom, interesuje mnie dociekanie prawdy w wielu obszarach, a wśród nich temat związany z wiarą chrześcijańską jest wiodący.

Jednym z tych złożonych tematów, który pragnę tu poniżej omówić, to nurtująca mnie od jakiegoś czasu koncepcja, oparta w moim odczuciu na całkiem sensownych przesłankach.

Zanim przejdę do meritum, zaznaczam, że moje przemyślenia, którymi dzielę się tutaj z Czytelnikami, są wynikiem moich osobistych poszukiwań, i jeśli ktoś nie podziela takiego zdania, nie musi. (Odkryłam przy okazji szukania info w w/w temacie, że są wierzący, którzy doszli do podobnych wniosków, o czym wzmiankuję w dalszej części).

O co zatem chodzi?
Gdy analizując przekaz bibkijny, zaczęłam zastanawiać się nad zasygnalizowanym tematem, z czasem natknęłam się na informacje, które dość mocno wstrząsają podstawą doktryny o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, w brzmieniu, które jest popularyzowane i przyjmowane w środowisku wierzących biblijnie, jako mające dopiero nastąpić, w bliżej nieokreślonej przyszłości, a wcześniej ma mieć miejsce okres siedmioletniego czasu ucisku i objawienie się antychrysta. (doktryna zwana darbynizmem.)

W konkluzji, zarówno czytając samą Biblię, bez nastawienia doktrynalnego, a także na podstawie wydarzeń, które dotrwały opisowo do czasów obecnych, a nie są upowszechniane, można wysnuć wniosek, że to największe i najważniejsze dla wierzących w Jezusa Chrystusa, a więc Jego powtórne, zapowiadane przez Niego samego i apostołów, przyjście po wierzących, było skierowane do wierzących ówczesnych i oczekiwane jeszcze za życia tamtego pokolenia, a nie jakichś późniejszych pokoleń, i co więcej, – i tu uwaga: może następować największy ‘wstrząs doktrynalno-mentalny’już nastapiło, – i to w sposób widzialny*, czyli dokładnie tak, jak to zostało zapowiedziane w Biblii, dla tego konkretnego pokolenia, które słyszało te zapowiedzi i było naocznymi świadkami tych zapowiadanych wydarzeń.

* Są obecnie ugrupowania religijne, które lansują doktrynę, o powtórnym przyjściu Chrystusa, które już miało miejsce, – ale w sposób niewidzialny, co nie jest zgodne z zapowiedzią biblijną, ale oparte o próby wyliczeń, dokonywanych wbrew temu, co w tym temacie sugeruje Biblia.

Oczywiście rozumiem, jak wstrząsowo to może brzmieć – tak samo wstrząsowo, jak gdy po raz pierwszy ktoś zderza się z czymś zupełnie dla niego nowym, wręcz nieprawdopodobnym, w świetle jego dotychczasowych, ugruntowanych przez lata, przekonań.

Tak, jak przykładowo ma to miejsce, gdy ktoś zderza się z poglądem na kosmologię, odmiennym od doktryny heliocentrycznej, do której wszyscy byliśmy wdrażani w majestacie nauki, od wczesnego dzieciństwa.

Tak właśnie działa konkretne uwarunkowanie do wierzenia w coś, o czym mamy mieć konkretne i nienaruszalne przekonanie, że jest prawdziwe, na zasadzie zaufania różnorakim autorytetom i teoriom, czy doktrynom, o których myślimy, (bo tak nam powiedziano), że to już zbadano; i nie należy lub nie wypada podważać tego, co większość uznaje za prawdziwe.

Ale o ile kształt świata, na którym żyjemy może być badany empirycznie, i nawet już to, co możemy sami zaobserwować w świecie fizycznym, gdy już wiemy na co zwracać uwagę, może otwierać nasze oczy na prawdziwy kształt świata, to w kwestiach dotyczących wiary w przekaz piśmienny, pozostaje albo zaufać temu, co zostało spisane i zachowane, albo temu nie ufać.
Wybór w tej materii jest indywidualny.

Poza tym, tam dokąd da się docierać, i o czym przeczytać, w sposób naturalny, istnieje – i to ma nadrzędne i rozstrzygające znaczenie – czynnik nadnaturalny, dlatego dzięki temu darowi bezpośrednio od Stwórcy, dla każdego szczerze poszukującego odpowiedzi, jest możliwe, jak wierzę, podążanie, pod Jego prowadzeniem, we właściwym kierunku, jak po nitce do kłębka.

Okazuje się, że podobne zrozumienie biblijnego przekazu, co do przyjścia Jezusa Chrystusa, do pokolenia, któremu Jezus to zapowiedział, zwane jest preteryzmem**.

**Jednakże po zapoznałam się z założeniami preteryzmu, dostępnymi w sieci, w innych tematach, stwierdzam, że zbyt wiele jest rozbieżności pomiędzy w/w a moim rozumieniem, abym mogła się z tymi założeniami w pełni indentyfikować.

Po tym, w moim odczuciu koniecznym wstępie, w następnej części, przystąpię do omówienia zasygnalizowanego tematu, a wnioski, oraz konkluzje, które w związku z tymi informacjami naturalnie mogą się pojawiać, to początek drogi, na którą wkracza samodzielnie każdy badający i chcący docierać do prawdy, jakakolwiek by ona okazywała się wstrząsowa i burząca to wszystko, co do tej pory było wiadomo w w/w temacie, i o tym dziwnym świecie, na którym przyszło nam egzystować, i odkrywać, z pomocą Stwórcy, nasze indywidualne przeznaczenie.
(..)
c.d.n.

Przebudzator bez tytułu*. Część 1.

* (tymczasowo).

Goście odwiedzający cyklicznie mój blog są, jak ufam, już trochę przyzwyczajeni do niekonwencjonalnych, tematów, które tu poruszam, oraz być może zaskakujących tez, które wysnuwam.

Przyznaję, że moje poglądy na wiele aspektów związanych z wiarą chrześcijańską, nie są tradycyjne, ale jak mam nadzieję, jest to zrozumiałe, że poglądy są kształtowane w największej dozie przez informacje, do których docieramy, a mniejszą dozę może stanowić mieszanka tradycji, czy doktryn, do których przywykliśmy, i zwykle trudno się poza nie wychylić, lecz czasami trzeba.

Nie jest moim celem polemizowanie z kimś, kto wyznaje określone przekonania, i decyduje się pozostać w stanie ‘wiedzy powszechnej’, do jakiej został przyuczony, (wszyscy kiedyś byliśmy), nie wykazując chęci badania rzeczywistości, w której przyszło mu egzystować, bo może zmuszać go do tego określona sytuacja, albo całkiem po prostu zupełnie go to nie interesuje.

Poszukiwania to praca indywidualna, wynikająca z wewnętrznej potrzeby.

Mam jednak nadzieję, że Czytelnicy mojego bloga, to szczerzy Poszukiwacze Prawdy o świecie rzeczywistym, którzy znajdują w sobie tę iskrę, która aktywuje w nich chęć i odwagę podążania za wiedzą niekonwencjonalną, która wbrew pozorom, nie niweczy wiary chrześcijańskiej, wyrosłej na przekazie źródłowym, ale pozwala, dzięki bezpośredniemu działaniu Stwórcy, tym bardziej jej się uwalniać, i wzrastać na prawdzie objawionej.
Miejmy przy tym świadomość, że siły zła, nie są zainteresowane jej rozprzestrzenianiem, ale działają podstępnie, na różnych poziomach, po to, aby zwodzić wybranych.

c.d.n.

Przebudzator o (nie)podatności na błogostan.

Jestem jeszcze pod wrażeniem serialu V Goście, sezon 1 i 2, który obejrzałam po latach ponownie, i stwierdzam, że przesłanie tego serialu, podobnie, jak w kultowym filmie ‘Oni żyją’ jest ponadczasowe.

Co prawda, niemal na każdym filmie z gatunku sf należy brać poprawkę na to, że bez klimatów pokazujących sprawy z pozycji, która wzmacnia wiarę w tak zwany układ słoneczny i kosmiczne otmęty, raczej nie dałoby rady wyprodukować filmu tego gatunku.

Jak do tej pory, film, który w moim odczuciu najśmielej poszedł w awangardę ewentualnych dalszych śmiałych, w obchodzeniu takiej konieczności produkcji, z gatunku sf, to film ‘Prey‘, którego recenzję umieściłam na moim blogu jakiś czas temu.

Wracając do serialu V Goście, realizatorom serialu, trzeba przyznać, że rozumieją arkana tworzenia fabuły trzymającej widza w napięciu, gdyż już w pierwszym odcinku akcja rozpoczyna się trzęsieniem ziemi, a potem, zgodnie z maksymą pewnego klasyka thrillerów; napięcie już tylko narasta.

Ale o co chodzi z owym błogostanem, przedstawionym w serialu V-Goście?

To taki stan zadowolenia, graniczący z ekstazą, w który są cyklicznie wprowadzani wyznawcy jaszczurzej królowej, obleczonej w ludzką skórę, przybywającej do ludzkości, na pozór w celach pokojowych.

Oprócz wątków, które zostały ubrane w fabułę, jako prawdopodobne, w przypadku, gdyby taka inwazja ‘z kosmosu’ nastąpiła, i oprócz efektów specjalnych, bez których taki film raczej nie mógłby się obejść, w moim odczuciu, przedstawiona idea błogostanu, który ogarnia niemal wszystkich, tylko z małymi wyjątkami, niesie z sobą szersze przesłanie, wykraczające poza ramy tego filmu.

Myślę, że w związku z powyższym, uważny widz powinien zostać pobudzony do różnych dociekań egzystencjonalnych, aczkolwiek rozumiem, że nie każdy gustuje w tego rodzaju produkcjach. Nie mniej jednak należy brać pod uwagę to, iż kinematografia futurystyczna nie daje widzom szczególnego wyboru, co do kierunku, w jakim są kształtowane wyobrażenia o przyszłości naszego gatunku.

Przebudzator z mięsem z oddechu astronautów, i niesmacznym ciastem w tle.

W dniu dzisiejszym poprosiłam męża, aby kupił mi jakieś ciasteczka do popołudniowej herbaty. Nie należę do tych Gospodyń Domowych, których pasją jest pieczenie poobiedniego ciasta, więc jak mnie najdzie ochota na kawałek ciasta, lub jakieś ciastko, to jestem zdana na kupne, ale prawie za każdym razem żałuję, gdy proszę męża o tego rodzaju przysługę, bo nie smakuje mi, a mąż kupuje co jest, bo się nie zna.

Dzisiaj było podobnie, ciasto z truskawkami, które kupił mąż było suche i truskawek w nim prawie nie było.
Na szczęście mężowi smakowało, więc przynajmniej taka pociecha.

Pewna rodzima Influencerka,  mieszkająca zagranicą, przyznała się w jednym z jej materiałów na yt, że ona sama nie gotuje, i wyraziła przy tym przypuszczenie, że to pewnie nie spodoba się większości pań.
No ale przecież, gotowanie nie musi być pasją każdej bez wyjątku kobiety, a jeśli jakaś kobieta nie stworzona do gotowania gotuje, to robi to, bo musi, albo z rozsądku, albo jedno i drugie.

Nawiasem mówiąc, owa Influencerka ma panią do gotowania, która świetnie gotuje, ale tania nie jest, co też można zrozumieć, bo gotowanie i sprzątanie po gotowaniu, jest pracą naprawdę trudną, i wyczerpującą fizycznie, aczkolwiek wiele kobiet wykonuje ją zupełnie za darmo, co ma zagwarantowane, w pakiecie razem z wszelkimi pozostałymi pracami związanymi z byciem żoną.

Możliwe, że ten krótki wstęp wyda się Czytelnikom mojego bloga, niejako oderwany od głównej tematyki, zapowiedzianej w tytule, ale jeśli tak, to tylko pozornie, gdyż kolejna rewelacja naukowa, (podesłana mi niedawno przez małżonka do porannej kawy), którą ubłogosławiają świat naukowcy z nasa, dotyczy również jedzenia, aczkolwiek jest to sprawa, bez porównania wykraczająca poza, a raczej ponad, zwykłe sprawy przepracowanych pracami domowymi Gospodyń Domowych.

Bo jak wysoko górują nad sprawami zwykłych śmiertelników sprawy mające na celu błogostan ludzkości, tak wysoko unoszą się w oparach nauki zaskakujące pomysły naukowców, na zapewnianie nowatorskich rozwiązań, co do dogadzania nam, maluczkim tego ziemskiego padołu.

Ale o co konkretnie chodzi? Otóż o to, czego jeszcze nie widzieliśmy chyba na żadnym z filmów z gatunku sf, mianowicie, cytuję za źródłem:

‘Mięso w kosmosie będzie robione z oddechu astronautów. Na Ziemi też będziemy takie jeść’.

Gdy wczytamy się w treść tego pobudzającego wyobraźnię artykułu, dowiemy się, że kolejność testowania naukowych wynalazków jest taka, że najpierw testują to kosmonauci, a potem ziemianie.
Pewnie przypomni mi się to info, gdy będę piła kawę, bo skoro już jest przetestowane w kosmosie, że kosmonauci piją kawę zrobiona z wody, która naukowo została przemieniona z tego co nasiusiali, to kolejnym etapem, według zapowiedzi z w/w artykułu, jest wdrożenie przetestowanego na kosmonautach wynalazku, na ziemianach.

No chyba, że moja wyobraźnia pozwoliła sobie nieco uprzedzić fakty, ale kto wie, o czym jeszcze nie zostaliśmy poinformowani, a naukowcy z nasa już to przetestowali w kosmosie?

Póki co, można pocieszać się myślą, że mięso z oddechu astronautów, będzie smakowało lepiej, niż zielona pożywka, z kultowego już chyba filmu, pt. Zielona Pożywka, który już swego czasu polecałam, i ponownie, przy tej okazji polecam, jeśli ktoś jeszcze tego filmu nie oglądał.

W dalszej treści m.inn. czytamy: cytuję za w/w źródłem:
(..) ‘nowa kategoria żywności – “białko powietrzne” – rozwiązanie, które pozwoli nakarmić naszą rosnącą populację bez obciążania zasobów naturalnych. (..)

Ponieważ jednak dochodzą tu i ówdzie słuchy, co do zmniejszania się populacji, a nie rośnięcia, miejmy nadzieję, że te tendencje jakoś naturalnie się wypośrodkują, i jeszcze przez jakiś czas będziemy mogli jeść jedzenie typowo ziemskie, a kosmiczne pozostanie w kosmosie, dla kosmonautów, tudzież kosmitów, o których również słuchy, zaczynają dochodzić tu i ówdzie.

Przebudzator o rozważności w równoważności.

Czytelnicy mojego bloga z pewnością zauważyli, iż czasami polecam kanał Użytkownika Real World ( youtube), poruszający zagadnienia związane z kształtem ziemi, oraz doświadczeniami, które udowadniają, że ziemia nie jest wirującym globem w kosmosie.

Użytkownik kanału Real World zajmuje się obserwowaniem naturalnych fenomenów, i rozumieniem ich poprzez praktyczne doświadczenia.

Jak do tej pory, nie miałam żadnych zastrzeżeń, co do metod badawczych, stosowanych w w/w materiałach, oraz wnioskowaniu z przeprowadzanych doświadczeń, więc z czystym sercem polecałam te materiały, aczkolwiek miałam świadomość, iż Użytkownik kanału Real World, nie jest wierzącym w Chrystusa.
Ale jak wiadomo, badania kształtu ziemi, w świecie fizycznym mogą przeprowadzać zarówno wierzący, jak i niewierzący.

Jednak jak się okazuje, to, czy ktoś jest wierzący w Boże objawienie , czy nie, zawsze, w którymś momencie zaczyna przechylać szalę, w kierunku, który będzie rozbieżny we wnioskowaniu.

(Może się zdarzyć, że zarówno wierzący, jak i niewierzący będą nieprawidłowo wnioskować, co  zwykle wynika z niedostatecznego zasobu wiedzy w  danym zagadnieniu.

Dlatego staram się podchodzić z wyrozumiałością, no chyba, ze zauważę coś, co mnie zaniepokoi i doprowadzi do konkluzji, że ktoś celowo wykazuje złą wolę, wtedy cofam swój kredyt zaufania).

Dlatego póki co, staram się potraktować taki obrót sprawy  bez uprzedzeń, nie podejrzewając Użytkownika z kanału Real World o złą wolę, aczkolwiek będę się dalej przyglądać).

Materiał, na który natrafiłam wczoraj, na kanale tego Użytkownika, nosi tytuł: Doświadczalna Fizyka Ruchu VS Przyśpieszenie Grawitacyjne,

Poniżej wyjaśniam dlaczego nie zgadzam się z konkluzją, do której doszedł Użytkownik w w/w materiale, mianowicie, że ‘ziemia nie jest już stacjonarna’, (aczkolwiek ciągle pozioma). Jak obecnie twierdzi:
‘Ziemia jako całość, ze słońcem, księżycem i tym wszystkim, może poruszać się do góry.’

Co przekonało Użytkownika o takim ruchu?  Odrzuca on – i słusznie ‘ teorię grawitacji, wyjaśniając dlaczego, ale – jak nie grawitacja, to: skąd mamy konkretną wagę i kierunkowy wektor warstwy gęstości?
Użytkownik zapytuje: –skąd to się bierze?

W konkluzji wykonanych doświadczeń, Użytkownik w końcu stwierdza:

Ruch musi się odbywać poprzez różnicę ciśnień. Coś musi wywierać wpływ. To stąd mamy ruch i tak a nie inaczej ułożona kolumnę gęstości.’

Zanim przejdę dalej, zacytuję kilka ciekawych wersetów biblijnych:

Ps. 93:1
1. Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje.

Ps. 96:10
10. Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!

Ps. 103:19
19. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, A królestwo jego panuje nad wszystkim.

Jer. 10:12-13
12. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa.
13. Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór.

Tak więc ową różnicę ciśnień mogą wywoływać wiatry, o których działaniu jest napisane szczegółowo w Księdze Henocha, (kilka cytatów na ten temat poniżej).

Gdyby Użytkownik kanału Real World był wierzącym w objawienie Słowa Bożego o stworzeniu, to prawdopodobnie uzyskałby już w powyższym wersecie odpowiedź na to, co powoduje, (względnie może powodować, bo tego nie można wykluczyć, zważywszy na siłę i rezultaty działania wiatrów, o których czytamy w Księdze Henocha); różnicę ciśnień i takie działanie w atmosferze, które jako niewierzącego, skłania go do konkluzji, iż ‘ziemia jest w ruchu do góry’..

Niewierzący zawsze będzie miał dylemat, gdy dochodzi do granic poznawczych w świecie fizycznym,  gdyż nie wie o tym, względnie nie przyjmuje do wiadomości, że ziemia i niebo, jako Boże dzieło, nie może być w każdym swym aspekcie badane szkiełkiem i okiem, gdyż, jak to zostało objawione:

Hebr. 11:3
3. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.

Jako wierzący przyjmujemy wiarą objawienie o stworzeniu, w którym obserwujemy różne zjawiska, są takie, które możemy i powinniśmy wtedy to badać, ale są takie, które przyprowadzają nas do tej granicy styku widzialnego, z niewidzialnym , a wtedy tylko wiara w objawione Słowo Boga, jest w stanie zaspokoić naszą ludzką ciekawość.

Użytkownikowi z kanału Real World, pozostaje mi życzyć dalszych poszukiwań w świecie fizycznym, ale jednocześnie uświadomienia sobie, że bez uznania Bożego objawienia w temacie stworzenia, będzie skazany na nie oddalanie się za daleko od uniwersyteckiej tablicy, która mu proponuje zasadę równoważności, grawitację = ruch, tak jak na przykład, jest proponowana światu; ‘zasada równoważności’ – brak Boga=wielki wybuch.

Zakończę kilkoma reprezentatywnymi cytatami biblijnymi:
Ps. 93:1
1. Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje.

Efez. 3:14-18
14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
15. Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię,
16. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,
17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,
18. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,

1 Sam. 2:8
8. Wywodzi z prochu biedaka, Podnosi ze śmietniska ubogiego, Aby go posadzić z dostojnikami, Przyznać mu krzesło zaszczytne, Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały.

Jer. 10:12-13
12. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa.
13. Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór.

A jeśli jest mowa o zachwianiu ziemi, to w kontekście sądów Bożych (zachęcam do przeczytania całości kontekstu):
Ps. 75:4
4. Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, Ja jednak umacniam jej słupy.

Henocha 56
Kolumna ziemi zachwiała się na swej podstawie i przez cały dzień słychać było straszny huk od jednego do drugiego krańca ziemi.

Więcej cytatów z Księgi Henocha, dotyczące ruchu i zadań wiatrów.

18.
1 Ujrzałem spichlerze wszystkich wiatrów. Zobaczyłem, jak nimi ozdobione jest całe stworzenie oraz [zobaczyłem] fundamenty ziemi.
2 Ujrzałem kamień węgielny ziemi i zobaczyłem cztery wiatry, które podtrzymują ziemię i firmament nieba.
3 Zobaczyłem, jak wiatry nadymają wysokość nieba i jak ustawiają się pomiędzy niebem a ziemią. Są one
kolumnami nieba.
4 Zobaczyłem wiatry, które obracają niebem i powodują, że okrąg słońca i wszelkie gwiazdy zachodzą.
5 Zobaczyłem wiatry na ziemi, które podtrzymują obłoki, i ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry firmament nieba

34.
1 Stamtąd udałem się na północ, na krańce ziemi. Zobaczyłem tam wielką, wspaniałą i cudowną rzecz na krańcach całej ziemi.
2 Ujrzałem w niebie trzy otwarte bramy nieba. Każdą z nich wychodziły wiatry północne. Kiedy one wieją,
jest zimno, grad, szron, śnieg, rosa i deszcz.
3 Z jednej bramy wieją w celach dobroczynnych, ale kiedy wieją one przez inne dwie bramy, [ wieją] z całej
siły i przynoszą burze na ziemię oraz huragany.
35. Stamtąd poszedłem na zachód na krańce ziemi i ujrzałem tam, jak to widziałem na wschodzie, trzy
otwarte bramy – tyle samo bram ile wyjść.
36.
1 Stamtąd udałem się na południe na krańce ziemi i tam ujrzałem trzy otwarte bramy niebios. Wychodziły
stamtąd południowy wiatr, rosa, deszcz i wiatr.
2 Stamtąd udałem się na wschód na krańce nieba i tam ujrzałem trzy otwarte wschodnie bramy nieba, a
ponad nimi były mniejsze bramy.
3 Przez każdą z tych mniejszych bram przechodziły gwiazdy nieba i szły ku zachodowi wskazaną im drogą.
4 Gdy to zobaczyłem, błogosławiłem i zawsze będę wielbił Pana Chwały, który uczynił wielkie i chwalebne
wspaniałości, aby pokazać wielkość swego dzieła aniołom i duszom ludzkim i aby one chwaliły Jego dzieło i żeby wszystkie Jego stworzenia zobaczyły dzieło Jego mocy i chwaliły wielkie dzieło Jego rąk i błogosławiły Go na wieki.

41.
1 Następnie ujrzałem wszystkie sekrety nieba: jak podzielone jest królestwo i jak na wadze mierzy się
ludzkie czyny.
2 Ujrzałem tam siedzibę wybranych i mieszkanie świętych.
4 Oczy moje ujrzały wszystkich wypędzanych stamtąd grzeszników, którzy wyparli się imienia Pana Duchów.
Usuwano ich, bo nie mogli pozostać tam z powodu kary, którą wymierzył [im] Pan Duchów.
3 Oczy moje ujrzały tam tajemnice błyskawic, gromów, tajemnice rozprowadzania wiatrów, które wieją na ziemi, oraz tajemnice obłoków i rosy. Zobaczyłem, skąd wychodzi [rosa] i skąd [ wiatry ] żywią się pyłem ziemi.
4 Ujrzałem tam zamknięte spichlerze, z których rozdzielane są wiatry, spichlerz gradu, spichlerz mgły i
spichlerz chmur, a jego obłoki zwisają nad ziemią od samego początku świata

60.
11 Wówczas przemówił do mnie inny anioł, który mi towarzyszył, i pokazał to, co jest tajemne, to, co [jest]
pierwsze i ostatnie w niebie, na wysokościach i pod ziemią, w głębinach i na krańcach niebios i u podstaw
niebios i w spichlerzach wiatrów,
12 jak rozprowadzane są duchy, jak się waży źródła i mierzy wiatry według siły podmuchu oraz natężenie
światła księżyca (…) rozprowadzanie gwiazd według ich imion i [jak] dokonywane są wszelkie
rozprowadzenia.

76.
1 Na krańcach ziemi ujrzałem dwanaście bram otwartych dla wszystkich wiatrów. Z nich wychodzą wiatry i wieją na całą ziemię.
2 Trzy z nich otwarte są w przedniej stronie nieba, trzy po stronie zachodniej, trzy po stronie prawej i trzy po
lewej.
3 Pierwsze trzy to te, które dmą w kierunku wschodnim, trzy dmą w kierunku północnym, trzy po stronie lewej dmą w kierunku południowym, a trzy w kierunku zachodnim.

Przebudzator przypominający w temacie kształtu ziemi.

W ramach przypomnienia, proponuję materiał, który ukazał się na portalu youtube kilka lat temu (2014), jako jeden z pionierskich polskojęzycznych, w temacie płaskiej ziemi, czy jak kto woli; poziomej ziemi.

Materiał, który polecam dla wszystkich tych, którzy być może jeszcze go nie widzieli, lub przeoczyli na moim blogu, pochodzi z kanału JEZUSNONSTOP, który już nie istnieje na  youtube.

Film w dwóch częściach, został wklejony do portalu, gdzie znajdują się ciekawe materiały i rozmowy, o różnej tematyce, i między innymi właśnie wczoraj natrafiłam na te dwie części archiwalne pt. Cz.1 A WIĘC DLACZEGO UWAŻAM ŻE ZIEMIA JEST PŁASKA_ Długa wersja. Jezusnonstop

(Część 2. również dostępna na w/w portalu).

Z przyjemnością obejrzałam ponownie ten materiał sprzed kilku lat, i polecam jako kompendium wiedzy podstawowej w temacie PZ.

Przy okazji przesyłam serdeczności dla Autorki, gdyby tu zaglądnęła. 🙂